Tekniske driftsforstyrrelser og IT nedbrud - Indsatsplan

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen og Sundhed og Omsorgs arbejdsgruppe for beredskabsplaner
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 6. december 2017

Situation:

It-nedbrud i et af de systemer, der anvendes af Sundhed og Omsorg vil være kritisk.

Et totalt ITnedbrud er høj kritisk. Hvornår et IT nedbrud ellers bliver kritisk afhænger af, hvor længe det enkelte system er nede.

Ved totalt nedbrud træder Økonomi- og IT afdelingens beredskabsplan i kraft.

Systemer, hvor der ved nedbrud kan opstå kritiske situationer: Omsorgssystem, Phoniro, nødkaldsanlæg, teknisk medicinsk udstyr og hjælpemidler.

Særligt ved nedbrud i omsorgs systemet er risikoen stor, da alle data vedrørende borgerne, ydelser og medicin samt informationer til styring og planlægning af leverede ydelser ikke er til rådighed, da alle disse data alene forefindes elektronisk.

Alarmering:

Ved IT-nedbrud alarmeres stabens IT-konsulenterne inden for normal arbejdstid.

Uden for normal arbejdstid kontaktes Brand og Redning, som kontakter ITvagten.

Opgaver

Få overblik over situationen.
Opretholde et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.
Prioritere ressourcerne således at borgere med livsvigtige behov får den fornødne hjælp.
Sikre, at visiterede borgere får den hjælp, de er visiterede til.

Handling

Ved IT-nedbrud kontakter IT konsulenterne  Økonomi- og IT-afdelingen og informere sundhed og Omsorgs ledelse.

Ved nedbrud i et IT system, kontakter IT konsulenterne den pågældende leverandør.

Ledelse og organisation

Stabens IT konsulenterne koordinerer indsatsen i samarbejde med ledelsen
Lokalt ledes indsatsen af den fungerende ledelse, som orienterer medarbejderne

Krisestaben sørger eventuelt for den overordnede koordinering for kommunen

Bemanding og udstyr:

I dagtiden vurderer de daglige ledere fra den berørte sektion, om der er behov for indkaldelse af flere medarbejdere
I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde flere medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af kapaciteten

Kommunikation:

Information:

It-konsulenterne udsender information via Sinas og hvis situationen fordre det også via mail

Udenfor normal arbejdstid udsender IT vagten information via mail

Ved Totalt IT nedbrud:

  • Sundhed og Omsorgs krisestab orienterer relevante samarbejdspartener (privatleverandører, friplejehjem, øvrige aktører i kommunen, sygehuset og de praktiserende læger) om IT-nedbruddet og at de derfor ikke kan modtage elektronisk information
  • Sundhed og Omsorgs krisestab holder løbende kontakt til Økonomi- og IT-afdelingen
    Krisestaben viderebringer information til de berørte sektioners ledelse
  • Ved længerevarende IT-nedbrud kan krisestabens kommunikationsenhed koordinere og tilrettelægge informationen til borgerne, som bla. formidles via kommunens kommunikationskanaler

Kontakt / kontakt oplysninger:

IT-konsulenterne
Sektionsledelse og lokalledere
Økonomi- og IT-afdelingen
Krisestaben
Se kontakt ooplysninger i beredskabsplanens højre menu.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter:

Økonomi- og IT afdelingens beredskabsplan