Indsatsplan for ekstrem høj vandstand i Gudenåen

Planen skal forhindre eller forebygge skadelige virkninger af oversvømmelse på offentlige arealer, offentlige ejendomme og infrastruktur

Situation

Planen træder i kraft, når der registreres oversvømmelse som følge af ekstrem høj vandstand i Gudenåen, Silkeborg Langsø, Ørnsø, Borresø, Brassø eller Julsø.

Indsatsen skal forhindre eller forebygge skadelige virkninger af oversvømmelse på offentlige arealer, offentlige ejendomme og infrastruktur og sikre menneskers sundhed og sikkerhed.

Alarmering

Alarmer kan komme fra borgere, virksomheder eller myndigheder og vil typisk indgå til Silkeborg Kommune, Teknik & Miljø, eller til Midtjysk Brand & Redning.

Henvendelsen vurderes i forhold til om der skal iværksættes akutte tiltag og om Teknik- og Miljøchef eller Beredskabsdirektøren skal orienteres eller inddrages.

Teknik og miljø og Midtjysk Brand & Redning alarmeres ved påvirkning af offentlige arealer og infrastruktur.

Ejendomsafdelingen alarmeres ved påvirkning af Silkeborg Kommunes ejendomme herunder rådhuset.

Silkeborg Forsyning alarmeres ved påvirkning af spildevands- eller regnvandsledninger.

Opgaver

Teknik- og Miljøchefen beslutter, om krisestaben skal aktiveres og på hvilket niveau. Beredskabsdirektøren kan inddrages i vurderingen.

Teknik- og Miljøchefen kan beslutte at varsle en hændelse ud fra prognoser i Gudenåmodellen, DMI eller lignende.

Oversvømmelsesrisikoen karakteriseret ved 2 fareniveauer jf. Gudenåmodellen.

Midtjysk Brand & Redning afværger så vidt muligt skadesrisikoen i de tilfælde hvor opgaven falder ind under beredskabslovens bestemmelser ved oversvømmelse på offentlige arealer, offentlige ejendomme og infrastruktur. Kommunen bistår indsatslederen med rådgivning, efter behov.

I tilfælde af behov for indsats tager indsatsleder kontakt til Teknik og Miljø samt øvrige relevante instanser på kontaktlisten.

Private lodsejere kan få udleveret sandsække ved Midtjysk Brand & Redning og sand ved Entreprenørgården.

Handlinger

Når indsatsplanen er aktiveret, sikrer Teknik og Miljø:

 • Information om situationen på kommunens hjemmeside og facebookside.
 • Bistår med faglige råd og vejledning
 • Overvågning af udviklingen i vandstanden
 • Overvågning af nedbørshændelser via DMI
 • Skærpet opmærksomhed på slusedrift ved Langebro
 • Evt. koordinering med Skanderborg, Viborg og Favrskov kommuners tekniske afdelinger
 • Iværksætter og informerer om udlevering af sandsække
 • Udlevering af sand fra Entreprenørgården

Når krisestaben skønner, at den umiddelbare fare er overstået, oversvømmelsesrisikoen er minimeret og redningsberedskabets indsats er gennemført, overdrages ansvaret for sagens videre forløb til Teknik- og Miljø.

Ledelse og organisation

Den samlede indsats ledes og koordineres af krisestaben.

I akutfasen har Midtjysk Brand & Redning ansvaret.

Teknik og Miljø bistår indsatslederen med rådgivning og sikrer i øvrigt dokumentation af sagen mhp. videre sagsforløb.

Krisestaben er ansvarlig for at indkalde Silkeborg Forsyning og El-selskab ved aktivering af indsatsplanen   

Teknik og Miljøchefen er ansvarlig for kommunens assistancer til Midtjysk Brand & Redning og kommunikation til omverdenen.

Ved oversvømmelse, der omfatter indtrængning eller overløb i spildevandssystemer er Silkeborg Forsyning besluttende myndighed for indsats.

Wintec er ansvarlig for drift af sluseanlægget ved Langebro.

Bemanding og udstyr

Midtjysk Brand & Redning

 • Har nødvendigt personale og udstyr klar til akut indsats
 • Står for udlevering af sandsække
Entreprenørgården
 • Har nødvendigt personale og udstyr klar til indsats
 • Står for udlevering af sand
 • Har reserveport til kanoslusen oplagret
Wintec
 • Har nødvendigt personale og udstyr samt reservedele til sluseanlæg ved Langebro

På kommunens hjemmeside er en vandstands- og varslingsmodel for oversvømmelser fra Gudenåen til rådighed.

Vandstands- og varslingsmodellen skal give borgere og beredskab en bedre mulighed for at forberede sig og forebygge gener fra oversvømmelser.

Prognosen er vejledende og rummer en vis usikkerhed, bl.a. fordi der ofte er afvigelser mellem nedbørsprognoser og den nedbør der reelt falder.

Kommunikation

Team vandløb og søer i Teknik- og Miljøafdelingen kontakter kommunikationsafdelingen, som fremadrettet varetager den eksterne kommunikation.

Der udarbejdes en daglig intern status-email til krisestaben om vandstanden og vurderinger til udvikling fra Team Vandløb og søer. Teamet orienterer og koordinerer med  op- og nedstrømskommunerne.

Kommunikationsafdelingen står for den eksterne kommunikation.

Kontaktoplysninger

Beredskabsdirektør, Klaus Vibe Hebsgaard 61897890
Teknik og Miljøchef, Thomas Damgaard, 20344610
Natur- og Miljøchef, Morten Horsfeldt 20517550
Vej- og Trafikchef, Flemming Christensen 20517549
Entreprenørchef, Mette Bøgvad 20850814

Team drift, Vej og Trafik 89701402
Team Vandløb og Søer, Natur og Miljø 89701423

Wintec, Oliver Bach 20810050

Silkeborg Forsyning Driftsleder ledningsanlæg, Stafan Priyankan 20556317
Silkeborg Forsyning Driftsleder renseanlæg og vand, Thomas Fasterholt, 29747031

Elselskab, N1 70230043
Gudenaacentralen, Rasmus Lambert 21919273

Skanderborg Kommune, Hanne Rewaldt, 87947196
Favrskov Kommune, Jens Albert Hansen, 30667204
Viborg Kommune, Ukendt

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen. Godkendt af daværende Teknik- og Miljøchef den 21. marts 2021.

Action cards

Der er ingen action cards knyttet til denne plan