Indsatsplan for storm, orkan og skybrud

Plan til brug i tilfælde af ekstreme vejrforhold som storm, orkan, skybrud, voldsomt snefald m.m.

Situation

Denne plan beskriver den indsats, der skal iværksættes, når ekstreme vejrforhold som kraftig storm/ orkan, skybrud, voldsomt snefald o.lign. påvirker afviklingen af trafik og færdsel i sådan en grad, at det kan være farligt.

Desuden at ejendomme, indbo og andre materielle værdier kan være udsatte.

Planen tager højde for særligt udsatte borgere, som er strandet i uvejret, eller plejekrævende borgere, som ikke modtager den normale pleje, mad og medicin, fordi plejepersonalet har svært ved at komme frem.

Alarmering

Ekstreme vejrforhold varsles af DMI, som har en særlig forpligtelse i forhold til beredskabsmyndighederne. Varsling kan også komme fra borgere i tilfælde af meget lokale vejrfænomener.

Varsling af borgere om udkørselsforbud eller andre anbefalinger varetages af politiet. Beredskabsdirektøren vurderer, om kommunens krisestab skal samles, eller om hændelsen håndteres lokalt med løbende orientering af relevante parter. 

Opgaver

Sikre en koordineret indsats, hvor mandskab og materiel indsættes mest effektivt under hensyntagen til egen sikkerhed.

Handling

 • Indsatsleder fra Brand & Redning og Centralvagt hos Entreprenørgården vurderer, om det er hensigtsmæssigt at varetage den koordinerende indsats sammen. Mødested udgør i givet fald brandstationen Kejlstrupvej 99C og indkalder øvrige relevante parter (se kontaktoplysninger).

 • Registreringsark anvendes af vagtpersonale, Indsatsleder og Centralvagten til styring, fordeling og status på opgaver.

 • Webkort projekteret på Whiteboard anvendes, så der altid er overblik over hvilke lokaliteter der er berørt af hændelserne.
 • Håndtering af, og oplysninger til medierne skal koordineres, så de bliver så valide som muligt. Det kan varetages af Kommunikationsafdelingen i arbejdstiden. Udenfor normal arbejdstid kan Kommunikationsafdelingen kontaktes og medvirker i det omfang, de kan. Ellers varetages opgaven af Brand & Redning og Entreprenørgården. Entreprenørchef og Produktionsleder hos Entreprenørgården kan evt. hjælpe ift. Facebook-opdateringer.

 • Trafikinformationscenter (TIC) og Politi skal orienteres, når der oprettes afspærring. Husk at orientere igen ved åbning. (TIC meldingen foretages i TrafikMan-Light.)
 • Sikkerheden har højeste prioritet. Der bør ikke iværksættes opgaver, hvor personalet bringes i fare. Under indsatsen skal sikkerheden løbende vurderes og indsatsen bør evt. indstilles, når Politiet fraråder alt udkørsel. Områder kan evt. afspærres og fornøden skiltning fortages indtil opgaven kan genoptages.

 • Koordinering og holdsammensætning afhænger af opgavetype. Hold sammensættes af Indsatsleder hos Brand & Redning og Centralvagt hos Entreprenørgården, samt andre parter i det omgang de medvirker.
 • Hver part skal sikre, at medarbejdere med de fornødne kompetencer er til rådighed, så holdene kan sammensættes korrekt. 

Ledelse og organisation

Indsatsen ledes af Indsatsleder Brand & Redning og Centralvagt hos Entreprenørgården.

Beredskabsdirektøren, Vejchefen og Entreprenørchefen orienteres løbende og inddrages i fornødent omfang. Beredskabsdirektøren varetager informationsforpligtelsen i forhold til afdelingschefer og det politiske niveau. 

Bemanding og udstyr

 • Maskinførere til rendegraver, gummiged, teleskoplæsser, flishugger, udkørselsvogn og andre maskiner.
 • Lastbilchauffører med krancertifikat
 • Skovarbejdere mv.
 • Servicevagt, brandmænd

Ovenstående liste er ikke udtømmende.  

Kommunikation

Se planen for krisekommunikation
Action Card – Krisekommunikation

Kontaktoplysninger

Brand & Redning
Indsatsleder, Vagtcentral, tlf. 8970 3599

Entreprenørgården
Centralvagt (kontaktes via Brand & R, vagtcentral)

Vej- og Trafiksektionen, Team Drift
I åbningstiden tlf. 8970 1402

Kommunikation
I åbningstiden tlf. 8970 1341
Kommunikationschef: Hans Mogensen, tlf. 6115 4717
Kommunikation, back up: Malene Koldsø, tlf. 3070 8441

Politi
Oplysninger opbevares hos B&R

Midtjyllands Avis og Radio Silkeborg
Redaktionen: I åbningstiden, tlf. 8682 1300,
mail: silkeborg@mja.dk

Hjemmeværn
John Glerup, Tlf. 7258 2850, mail: glerup53@gmail.dk

Skov- og Naturstyrelsen
Skovfoged: Christian Qvortrup, tlf. 4028 0568, mail: chq@nst.dk
Skovrider: Niels Juhl Bundgaard, tlf. 7254 3945, mail: nbj@nst.dk

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Aftale med Skov- og Naturstyrelsen:

 • Ønsker at blive kontaktet, så de kan medvirke til sikring af værdier i form af tømmer og andre træprodukter.
 • Kan bidrage med veluddannet personale i form af 15 skovarbejdere og maskinførere – samt enkelte maskiner.
 • Inden der iværksættes opgaver aftales en evt. afregning for ydelsen, hvis det ikke er muligt at bytte ydelser.

Oprettelse / revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Vejchefen og Entreprenørchefen. Godkendt af Teknik- og Miljøchefen den 18. marts 2022.