Indsatsplan for miljøuheld

Plan som skal forhindre eller forebygge skadelige virkninger af miljøuheld.

Situation

Planen træder i kraft ved akutte forureninger på landjorden, i vandløb og søer. Ved akutte forureninger forstås udslip af forurenende stoffer. Udslip forekommer typisk i forbindelse med trafikulykker, udslip fra virksomheder, lækage fra ledninger og tanke samt væltede køretøjer.

Indsatsen skal forhindre eller forebygge efterfølgende jordforurening og skadelige virkninger på overfladevand, grundvand, menneskers sundhed og naturen i øvrigt. Midtjysk Brand & Redning er beredskab i forbindelse med akutte forureninger. Teknik og Miljø (Dansk Miljørådgivnings Miljøvagt) yder miljøfaglig bistand.

Alarmering

Borgere, virksomheder, myndigheder mm skal kontakte alarmcentralen 112, hvis der er behov for en akut miljøindsats. Midtjysk Brand og Redning tilkalder Teknik og Miljøafdelingen (Dansk Miljørådgivnings Miljøvagt) for miljøfaglig bistand.

Tilkald

 • Dansk Miljørådgivning – Miljøvagt 4132 1413

Eller kontakt: 

 • Forurening på landjorden - Team Virksomheder og Jord 8970 1419
 • Gylleudslip eller lign: Team Landbrug 8970 1418
 • Forurening af vandløb og søer: Team Vandløb og Søer 8970 1423

Hvis der er behov for myndighedsbeslutninger uden for arbejdstid, kontaktes chefen for Natur og Miljø . Efter behov tilkaldes en miljømedarbejder (Dansk Miljørådgivnings Miljøvagt, som kan yde miljøfaglig bistand.

Opgaver

Midtjysk Brand & Redning står for den akutte indsats inden for beredskabslovens område med en hurtig indgriben på skadestedet, for at mindske de miljømæssige konsekvenser ved uheld.

Indsatsen skal forhindre eller forebygge efterfølgende jordforurening, skadelig virkning på vandløb, søer og det marine område, samt skader på grundvand, menneskers sundhed og naturen i øvrigt.

Handling

Ved akutte forureninger skal Beredskabets indsatsleder sikre at følgende handlinger igangsættes:

 • Ulykken skal stoppes
 • Spredning af forureningen skal forhindres
 • Nødvendig oprydning skal igangsættes
 • At eventuelle dambrugere adviseres nedstrøms et skadested, såfremt en forurening kan true dambrugsdriften
 • At nabokommuner orienteres, såfremt en vandløbsforurening kan blive kommuneoverskridende
 • At Staten orienteres, såfremt en vandløbs-forurening risikerer at løbe i det marine område

Miljømedarbejderen eller Dansk Miljørådgivning assisterer indsatslederen i forhold til konkrete handlinger, herunder med diverse adviseringer jf. ovenfor samt med udtagning af de nødvendige prøver til dokumentation af sagens videre forløb.

Ved akutsager, hvor der er overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse kan miljømyndigheden (ikke Dansk Miljørådgivning) uden påbud (Miljøbeskyttelsesloven §70 og jordforureningsloven §68) foretage afværgeforanstaltninger.

Indsatslederen og miljømedarbejderen/Dansk Miljørådgivning laver afleveringsforretning på skadestedet, hvor det aftales, hvornår akutindsatsen er afsluttet. Ansvaret for den videre miljøindsats overdrages til Teknik- og Miljøafdelingen/Dansk Miljørådgivning.

Indsatsleder/Teknik- og Miljøafdelingen kontakter Miljøstyrelsen i forbindelse med akutte uheld på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er miljøtilsynsmyndighed (Affaldscenter Tandskov).

Ledelse og organisation

I situationer med påvirkning af store samfundsmæssige værdier, uoprettelig miljøskade, længerevarende akut indsat mm koordineres indsatsen af krisestaben.

Indsatslederen fra Midtjysk Brand & Redning og Politiet leder akutindsatsen.

Teknik- og Miljøafdelingen bistår indsatslederen med rådgivning og sikrer i øvrigt dokumentation af sagen mhp. videre sagsforløb. Efter den akutte fase har

Teknik- og Miljøafdelingen eller krisestaben ansvaret for den efterfølgende indsats.

Bemanding og udstyr

Midtjysk Brand & Redning

 • Har nødvendigt personale og udstyr klar til akut indsats
 • Har flydespærre til udlægning i søer og større vandløbPolitiet - typisk ved 112 alarmer
Medarbejder fra Teknik- og Miljøafdelingen
 • Prøveudstyr til vandprøver
 • Prøveudstyr til jordprøver
 • Testudstyr til ammonium og pH
Medarbejdere fra Dansk Miljørådgivning
 • Prøveudstyr til vandprøver
 • Prøveudstyr til jordprøver
 • Testudstyr til ammonium og pH

Kommunikation

Indsatslederen

I akutfasen sikrer indsatslederen, at de involverede orienteres om nødvendige forholdsregler. Indsatslederen kan om nødvendigt anmode politiet om at sikre, at beboere og andre tæt på et skadested skal evakueres, eller at berørte naboer eksempelvis anmodes om at holde døre og vinduer lukket, indtil en mulig fare er drevet over.

Miljømedarbejderen

Miljømedarbejderen/Dansk Miljørådgivning vurderer på stedet, om skadesomfanget giver anledning til at relevant leder skal orienteres. Teknik og Miljøchefen er ansvarlig for kommunens assistancer til Midtjysk Brand og Redning og kommunikation til omverdenen.

Silkeborg Kommunes Kommunikationsafdelingen står for den eksterne kommunikation. Kommunikationsindsatsen koordineres med politiet.

Kontaktoplysninger

Beredskabsdirektør, Klaus Vibe Hebsgaard 6189 7890
Teknik og Miljøchef, Thomas Damgaard, 2034 4610
Natur- og Miljøchef, Morten Horsfeldt 2051 7550
Team Vandløb og Søer, Natur og Miljø 8970 1423
Team Virksomheder og Jord, Natur og Miljø 8970 1419
Team Landbrug, Natur og Miljø 8970 1418
Dansk Miljørådgivning Miljøvagt 4132 1413

Miljøstyrelsen

Se kontaktoplysninger på Miljøstyrelsens hjemmeside – søg på ”risikovirksomheder” pt. https://mst.dk/erhverv/industri/risikovirksomheder/

Andre kommuner

Skanderborg Kommune, Hanne Rewaldt, 8794 7196
Favrskov Kommune, Jens Albert Hansen, 3066 7204
Viborg Kommune, Ukendt 

I den akutte fase sker information til naboberedskaber går via beredskabet.

Ved sagsbehandling i Teknik og Miljøafdelingen sker information via Teknik og Miljøafdelingen.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Teknik og Miljøafdelingen. Godkendt af daværende Teknik og Miljøchef den 4. maj 2022.

Action Cards

Der er ikke udarbejdet action card til denne indsatsplan.