Indsatsplan for drikkevandsforurening

Plan til brug i tilfælde af forurening af drikkevandsforsyningen fra et vandværk i kommunen.

Situation

Forurening af drikkevandsforsyningen for et vandværk i Silkeborg Kommune.

Indsatsplanen skal sikre at der handles hurtigt, målrettet og koordineret, samt at der kan ske en optimal udnyttelse af myndighedernes og vandforsyningernes ressourcer under en beredskabssituation.

Planen beskriver indsatsen, der skal iværksættes hvis forsyningen med drikkevand fra et vandværk er truet. F.eks., hvis vandet kan være sundhedsfarligt som følge af en bakteriologisk eller kemisk forurening eller hvis vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv og helbred.

Planen omfatter de almene vandværker i Silkeborg Kommune, det vil sige vandværker med mere end 9 husstande. 

Alarmering

Alarmer kan komme fra autoriserede laboratorier, vandværker, virksomheder eller borgere.

Indenfor normal telefontid kontaktes:

Natur & Miljø, Team Grundvand tlf.: 89 70 14 20

Udenfor normal arbejdstid:

Tlf.: 89 70 35 99 Midtjysk Brand & Redning (døgnvagt)

Udenfor normal arbejdstid bistår Miljøvagten ved Dansk Miljørådgivning A/S Silkeborg Kommune og Midtjysk Brand & Redning i akutte situationer med drikkevandsforureninger ved almene vandværker.

Miljøvagten håndterer situationen indtil Teknik og Miljø, Team Grundvand er bemandet og kan overtage situationen.

Opgaver

Overordnet styring og håndtering af forurenings- eller krisesituationen. Dette gøres i tæt dialog med Beredskabsgruppen, som er:

 • Vandværket
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Teknik & Miljøchef, Thomas Damgaard
 • Natur & Miljøchef, Morten Horsfeldt Jespersen
 • Natur & Miljø, Team Grundvand

Gruppen suppleres afhængig af situationen med repræsentanter fra f.eks.:

 • Midtjysk Brand & Redning
 • Politi, ved behov for alarmering af befolkningen 
 • Laboratorium
 • Silkeborg Kommunes Kommunikationsstab

Gruppen skal tilrettelægge for nedenstående opmærksomhedspunkter:

 • Vurdere forureningen – risiko, omfang og farlighed
 • Straks varsle forbrugerne og løbende informere under opklaringsarbejdet
 • Hvis relevant orientere Silkeborg Kommunes overordnede politiske og administrative ledelsesniveau 
 • Hvis relevant orientere Kommunikationsstaben i Silkeborg Kommune
 • Skabe overblik over sårbare forbrugere
 • Orientere pressen og andre relevante parter
 • Vurdere behovet for etablering af nødforsyning
 • Etablere afværgeforanstaltninger
 • Vurdere analysebehovet - antal, parametre og udtagningssteder
 • Vurdere analyseresultater - hvornår kan beredskabet afblæses

Handling

Beredskabsgruppen samles og det aftales, hvem der løser hvilke opgaver

 • Undersøge mulige årsager til forureningen
 • Undersøge udbredelse af forurening - og mulighed for begrænsning
 • Drøfte behovet for bestilling af opfølgende hasteprøver for kildeopsporing
 • Afklare om der er følsomme forbrugere
 • Afklare bedst mulig metode til varsling af forbrugerne
 • Afklare om vandet er sundhedsfarligt, og i givet fald meddele vandværket påbud om udsending af kogeanbefaling
 • Varsling af forbrugerne
 • Hvis relevant orientere Silkeborg Kommunes overordnede politiske og administrative ledelsesniveau 
 • Hvis relevant orientere Kommunikationsstaben i Silkeborg Kommune

Pressemeddelelser udarbejdes i samarbejde med Silkeborg Kommunes kommunikationsafdeling. 

Skabeloner til informering og sagsbehandling findes i fanen nederst på siden.

Ledelse og organisation

Vurdering af omfang foretages i samarbejde med ansvarlig leder og vandværket. Der tages udgangspunkt i nedenstående inddeling

Krisesituation (rød)

Ansvar: Teknik & Miljøchef, Thomas Damgaard

Sundhedsfarlige drikkevandsforureninger

 • Forurening med erkendte sygdomstilfælde og/eller epidemier
 • Uheld med kemikalietransport nær vandværk/boringer
 • Terror, alvorligt indbrud/hærværk, eller naturkatastrofer
 • kemiske eller atomare udslip med risiko for sundhed
 • Stort antal forbrugere påvirkes
 • Forstyrrelser i længere tidsrum, flere måneder

Truet Vandforsyning (gul)

Ansvar: Natur & Miljøchef, Morten Horsfeldt Jespersen

Drikkevandsforureninger som kan indebære risiko for sundhedsfare

 • Kogeanbefaling hvor forurening er kendt og afgrænset til et mindre antal berørte forbrugere
 • Dårlig smag og lugt af ukendte årsager
 • Forstyrrelser i længere tidsrum, flere dage
 • Forurening med erkendte sygdomstilfælde og/eller epidemi.

Almindelige driftsforstyrrelser (grøn)

Ansvar: Natur & Miljø Team Grundvand

 • Forstyrrelser i få timer
 • kendt afgrænset forurening, hvor kilden er fjernet. Misfarvning og/eller manglende vand.
 • Forurening under grænse for kogeanbefaling
 • ingen drikkeforbud eller andre restriktioner

Hvis der sker hændelser, som Natur & Miljø ikke kan håndtere, involverer lederen kommunens overordnede krisestab.

Bemanding og udstyr

De almene vandværker foretager indsatsen.

Det kan blive nødvendigt med indkøb af flaskevand, kogning af vand og anskaffe ekstra vandbeholdere. 

Natur & Miljøchef indkalder ekstra medarbejdere efter behov. 

Kommunikation

Informations- og kommunikationsopgaven kan løses ved at rekvirere assistance fra Silkeborg Kommunes Natur & Miljø team Grundvand og Kommunikationsafdeling. 

Se også ovenstående afsnit Opgaver, samt dokumenter i fanen nederst på siden. 

Kontaktoplysninger

Nærmeste chef for området kontaktes.

 • Natur & Miljøchef, Morten Horsfeldt Jespersen, 20 51 75 50
 • Teknik og Miljøchef, Thomas Damgaard, 2034 4610

Øvrige kontakter: se fanen nedenfor

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Natur & Miljøafdelingens Team Grundvand.

Planen er udarbejdet den 20.01.2022

Action cards

Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan.