Hedebølge - Indsatsplan

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Byrådet
Dato: 18. december 2017

Situation:

Den danske meteorologiske definition på en hedebølge er, når gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 28 °C. Varmt vejr og hedebølge kan give ubehag, og i værste fald hedeslag.

Hedeslag kan komme langsomt. For nogle er det svært at opdage i tide, at de er ved at nå en kritisk overophedning. Hedeslag er en livsfarlig tilstand.

Længere perioder med høje temperaturer øger risikoen for dehydrering. Dette gælder specielt for små børn, ældre, nogle borgere med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og borgere med sygdomme, der påvirkes af varmen.

Alarmering:

Hvis det er muligt vil DMI varsle en hedebølge. DMI forudsiger vejret flere dage frem. Det er relevant at være opmærksom på høje dagtemperaturer (over 28 grader) over en længere periode på grund af risikoen for helbredspåvirkning.

Sundheds- og Omsorgschefen, sektionsledere og lokalledere orienterer medarbejdere om eventuelle ændrede arbejdsgange og retningslinjer.
Hvis det findes nødvendigt, kan Sundhed og Omsorgschefen indkalde sundhedskrisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Opgaver:

Hedebølger kan betyde risiko for væskemangel og i værste fald hedeslag.

Kommunens medarbejdere har kontakt til mange af de borgere, der skal være ekstra opmærksomme ved hedebølge. Der kan være tale om borgere, der har et dagligt plejebehov, men det kan også være borgere, der har begrænset kontakt til kommunens personale, borgere som for eksempel blot får bragt mad ud eller har hjælp til rengøring. Både pårørende og plejepersonale skal være ekstra opmærksomme på disse borgere.

Mange af de borgere, som kommunens sundhedspersonale er i kontakt med, er udsatte:

  • Særligt udsatte er borgere over 65 år.
  • Borgere med en kronisk sygdom, der gør det vanskeligere for dem at svede og føle tørst.
  • Borgere, der bruger medicin, der gør det vanskeligere for dem at svede og føle tørst.
  • Borgere, der bruger medicin, der ikke tåler temperaturer over 25ºC. 
  • Borgere, der vælger at drikke alkohol i varmen. Borgere, der har en kronisk sygdom, hvor luftforurening og høje lufttemperaturer kan forværre deres symptomer. 

Vi skal forebygge hedeslag og dehydrering hos borgere, der er i kommunens varetægt, herunder i daginstitutioner, skoler, botilbud, plejecentre, eget hjem mm.

Handling:

Under længerevarende hedebølge indkaldes Krisestaben.

I tilfælde af langvarig hedebølge vil hjemmeplejen og sygeplejen, systematisk opsøge ældre, svagelige og socialt udsatte borgere og hjælpe dem med at afværge følgerne af hedebølgen.

Fokus vil være rettet mod mennesker, som ikke i forvejen har fast visiteret ydelse fra fagområderne men som vurderes at have brug for særlig støtte. Endvidere kontaktes boligselskabernes viceværter, der opfordres til at støtte med tilsyn og omsorg for fremmede, pårørende og naboer.

Ledelse og organisation: 

Sundheds- og Omsorgschefen, sektionsledere og lokalledere aktiverer relevante indsatsplaner og Action Cards. Ressourcebehovet vurderes og chefer indkalder evt. ekstra medarbejdere til at varetage ekstra plejebehov. 

Alle medarbejdere skal have skærpet opmærksomhed på indtagelse af væske (vand). Dette gælder for både medarbejdere og de borgere i alle aldre, der serviceres af vore medarbejdere.

Sundhedspersonale skal desuden være opmærksomt på opbevaring af medicin, da visse præparater ikke tåler høje temperaturer.

Bemanding og udstyr:

Medarbejdere på vagt.

Kommunikation:

Vejrvarslinger muliggør forberedelse i organisationen på at støtte udsatte borgere, som f.eks. småbørn, ældre, hjerte-lungesyge, psykisk syge og psykisk udviklingshæmmede.

Ved afgrænsede, korterevarende perioder af ekstremt vejr varsles Hjemmepleje og Visitationen efter behov, med henblik på skærpet opmærksomhed vedr. relevante borgere.

Under længerevarende eller alvorlige ekstreme vejrepisoder, indkaldes Krisestaben. Hvis ekstreme vejrforhold skønnes at udgøre en helbredstrussel for udvalgte borgere kan dette, efter konkret vurdering i sundhedsberedskabsstaben, varsles på kommunens hjemmeside, der kan udsendes meddelelser til pressen, annonceres på kommunens hjemmeside etc.

I tilfælde af langvarigt helbredstruende ekstremt vejr vil Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen opsøge ældre, svagelige og socialt udsatte borgere. Fokus vil være rettet mod borgere, som ikke i forvejen har fast visiteret ydelse, men som vurderes at have brug for særlig støtte.

Endvidere kontakter Krisestaben boligselskaberne med henblik på ophæng af opslag, der opfordrer beboerne til at støtte, føre tilsyn med og drage omsorg for naboer og pårørende.

Kontaktoplysninger:

Hvem er de centrale personer, der skal kontaktes?
Hvordan kontaktes de?

Lokalledere
Sektionsledere
Visitationen
Brand og Redning
Praktiserende læger

Andre vigtige opmærksomhedspunkter:

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) findes informationsmateriale med gode råd om adfærd under en hedebølge.