Ekstremt vejrlig (sne, storm, skybrud, hedebølge) - Indsatsplan

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. Januar 2022

Situation

Ekstremt vejrlig betyder, at udendørs færden kan være farligt, f.eks. på grund af voldsomt snefald, snefygning, eller isslag og storm eller skybrud med torden

 

Indsatsplanen skal sikre at personalet på forsvarlig vis kan komme frem, og udføre livsvigtige opgaver (sygepleje, mad, væske og medicin) hos borgerne.

 

Alarmering

Vejrvarsler fra DMI, YR eller anden offentlig myndighed.

 

Sundheds- & Omsorgschefen vurderer, i samarbejde med Beredskabsdirektøren, om situationen kræver at nødberedskabet etableres og om krisestaben indkaldes. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

 

Krisestaben alarmerer i givet fald de berørte afdelinger/interessenter.

 

Opgaver

Sikre den nødvendige livsvigtige hjælp til visiterede borgere, f, eks. medicin, sygepleje og ernæring

 

Handling

Afdelingsledelsen skal holde sig orienteret hos offentlige myndigheder om vejrliget og eventuelle forholdsregler.

 

Ved varsling af ekstremt vejrlig forbereder den daglige leder sektionen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

 

Daglig leder sikrer at borgere som får aflyst besøg orienteres og at aflyste besøg noteres.

 

Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale til løsning af prioriterede opgaver.

 

Medarbejdere skal inden de tager på arbejde tage følgende forholdsregler:

  • Tjek lokal vejrudsigt
  • Påføre sig, for vejret, egnet påklædning/fodtøj
  • Sikre opladt mobiltelefon
  • Tage afsted i god tid

 

Afhentning

Såfremt nødberedskabet ikke kan komme frem pga. vejrforholdene, kontakter daglig leder Brand- og Redning og aftaler afhentning af personale.

 

Medarbejdere melder ind til daglig leder, hvis de har mulighed for at hjælpe i nærområdet, hvis de ikke kan komme frem til sædvanligt indmødested.

 

Krisestaben etablerer sig ved behov, og holder tæt kontakt med nabokommuners og regionens beredskab, da vejrsituationen typisk påvirker større dele af landet.

 

Behov for ekstern kommunikation på hjemmeside og via pressemeddelelser vurderes i samråd med kommunikationsafdelingen.

 

Krisestaben etablerer oversigt over åbne og lukkede veje.

 

Nedsættelse af politiets lokale beredskabsstab (LBS) overvejes af krisestaben i forhold til hjælp til udkørsel.

 

Ledelse og organisation

Sektionsledelsen har det overordnede ansvar for indsatsen.

 

Den daglige leder har ansvaret for at sikre prioritering af indsatserne til borgerne, samt at informere medarbejdere og borgere/evt. pårørende om ændringer i vanlig besøgspraksis.

Der afrapporteres til krisestaben, hvis den er etableret. Ellers til sektionsledelse.

 

Bemanding og udstyr

Personale, på vagt, løser opgaverne evt. med indkaldelse af ekstra personale.

 

Krisestaben anmodes om bistand, hvis hjemmepleje-bilerne ikke kan komme frem.

 

Kommunikation

Hvis krisestaben er etableret, sørger den for at orientere andre relevante sektioner og afdelinger samt administrativ og politisk ledelse. Ellers gør sektionsledelsen.

 

Ekstern kommunikation varetages af kommunikationsafdelingen i samarbejde med kriseledelsen, hvis etableret. Ellers sektionsledelsen.

 

Kontaktoplysninger

Krisestaben

Sektionsledelsen

Brand og Redning: 8970 3599

 

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Kørsel: Chaufføren skal tjekke at de kommunale hjemmeplejebiler er udstyret med lovpligtigt sikkerhedsudstyr inden udkørsel.

 

Andet udstyr til rådighed, aftales lokalt i sektionerne:

Ekstraudstyr kan være gule veste, tæpper, lommelygter, skovl, post-elastikker