Tekniske driftsforstyrrelser og IT nedbrud - Indsatsplan

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen og Sundhed og Omsorgs arbejdsgruppe for beredskabsplaner
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 6. december 2017

Situation

IT-nedbrud i et af de systemer, der anvendes af Sundhed og Omsorg vil være kritisk.

Et totalt IT nedbrud er høj kritisk. Hvornår et IT nedbrud ellers bliver kritisk af hænger af, hvor længe det enkelte system er nede.

Ved totalt nedbrud træder Økonomi- og IT afdelingens beredskabsplan i kraft.

Systemer, hvor der ved nedbrud kan opstå kritiske situationer: Omsorgssystem, Phoniro, nødkaldsanlæg, teknisk medicinsk udstyr og hjælpemidler.

Særligt ved nedbrud i omsorgssystemet er risikoen stor, da alle data vedrørende borgerne, ydelser og medicin samt informationer til styring og planlægning af leverede ydelser ikke er til rådighed, da alle disse data alene forefindes elektronisk.

Alarmering

Ved IT-nedbrud alarmeres stabens IT-konsulenter inden for normal arbejdstid.

Uden for normal arbejdstid kontaktes Brand og Redning, som kontakter IT vagten.

Opgaver

Få overblik over situationen.

Opretholde et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.

Prioritere ressourcerne således at borgerne med livsvigtige behov får den fornødne hjælp.

Sikre, at visiterede borgere får den hjælp, de er visiterede til.

Handling

Ved IT-nedbrud kontakter IT konsulenterne Økonomi- og IT afdelingen og informerer Sundhed og Omsorgs ledelse.

Ved nedbrud i et IT system, kontakter IT konsulenterne den pågældende leverandør.

Ledelse og organisation

Stabens IT konsulenter koordinerer indsatsen i samarbejde med ledelsen.

Lokalt ledes indsatsen af den fungerende ledelse, som orienterer medarbejderne.

Krisestaben sørger eventuelt for den overordnede koordinering for kommunen.

Bemanding og udstyr

I dagtiden vurderer de daglige ledere fra den berørte sektion, om der er behov for indkaldelse af flere medarbejdere.

I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde flere medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af kapaciteten.

Kommunikation

Information:

IT-konsulenterne udsender information via Sinas og hvis situationen fordrer det også via mail

Udenfor normal arbejdstid udsender IT vagten information via mail

Ved totalt nedbrud:

Sundhed og Omsorgs krisestab orienterer relevante samarbejdspartnere (privatleverandører, friplejehjem, øvrige aktører i kommunen, sygehuset og de praktiserende læger) om IT-nedbruddet og at de derfor ikke man modtage elektronisk information

Sundhed og Omsorgs krisestab holder løbende kontakt til Økonomi og IT afdelingen.

Krisestaben viderebringer information til de berørte sektioners ledelse

Ved længerevarende IT nedbrud kan krisestabens kommunikationsenhed koordinere og tilrettelægge information til borgere, som bla. formidles via kommunens kommunikationskanaler.

Kontaktoplysninger

IT konsulenterne

Sektionsledelse og lokalledere

Økonomi- og IT afdelingen

Krisestaben

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Økonomi- og IT afdelingens beredskabsplan

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Ulla Jørgensen

Godkendt af Inge Bank/Lederforum den 6. september 2017

Action cards

4.1 Længerevarende strømafbrydelser

4.2 Nedbrud af nødkaldsanlæg

4.3 Nedbrud af omsorgssystemet

4.4 Nedbrud af Phoniro

4.5 Virusangreb IT

Bilag:

4A Akutte IT numre

4B Akutte IT numre - vejledning til IT vagten

4C Opslag virusangreb