Indsatsplan for nedbrud i omsorgsjournal, phoniro og nødkald

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Situation

Systemer, hvor der ved nedbrud kan opstå kritiske situationer: Omsorgssystem, Phoniro, nødkaldsanlæg og teknisk medicinsk udstyr.

Alarmering

Ved IT-nedbrud alarmeres NEXUS support, som orienterer afdelingsledelsen og alle samarbejdspartnere, herunder private leverandører

Uden for normal arbejdstid kontaktes afdelingschefen og Brand og Redning, som kontakter IT-vagten.

Opgaver

Få overblik over situationen. 

Opretholde et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.

Prioritere ressourcerne således, at borgere med livsvigtige behov får den fornødne hjælp.  

Handling

Se action cards for henholdsvis nedbrud i omsorgsjournalen, phonori og nødkald.

Der er i Region Midt udarbejdet en retningslinje, hvori der står beskrevet, at det er regionens servicedesk, der håndterer opkald om nedbrud i kommunernes forretningskritiske systemer. Når servicedesken modtager en henvendelse om nedbrud, vil de orientere hospitalerne via driftsinfo. På den måde sikrer vi, at alle hospitalerne får informationen.

Servicedesk kontaktes af enten sektionsleder for Myndighed eller en af funktionslederne.

Servicedesk kan kontaktes på:

Ved henvendelse til servicedesk om nedbrud udleveres akutnummeret til visitationen 3030 0276

Ledelse og organisation

NEXUS-Support koordinerer indsatsen i samarbejde med ledelsen.

Lokalt ledes indsatsen af den fungerende ledelse, som orienterer medarbejderne

Krisestaben sørger eventuelt for den overordnede koordinering for kommunen

Bemanding og udstyr

I dagtiden vurderer de daglige ledere fra den berørte sektion, om der er behov for indkaldelse af flere medarbejdere

Hvis der i vagterne vurderes et behov for indkaldelse af flere medarbejdere kontakter vagthavende sygeplejerske sektionslederen, som træffer denne beslutning.

Kommunikation

Information:

  • It-konsulenterne udsender information via Siko og hvis situationen fordrer det, også via mail.
  • Udenfor normal arbejdstid udsender IT vagten information via mail.

Sundhed og Omsorgs krisestab orienterer relevante samarbejdspartnere (private leverandører, friplejehjem, øvrige aktører i kommunen, sygehuset og de praktiserende læger) om IT-nedbruddet, og at de derfor ikke kan modtage elektronisk information.

Krisestaben holder løbende kontakt til NEXUS-Support.

Krisestaben viderebringer information til de berørte sektioners ledelse.

Ved længerevarende IT-nedbrud kan krisestabens kommunikationsenhed koordinere og tilrettelægge information til borgere, som bla. formidles via kommunens kommunikationskanaler

Kontaktoplysninger

IT konsulenterne

Sektionsledelse og lokalledere 

Krisestaben

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Økonomi- og IT afdelingens beredskabsplan