Personalemangel - Indsatsplan

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen og Sundhed og Omsorgs arbejdsgruppe for beredskabsplaner
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 6.december 2017

Situation:

Sundheds- og Omsorgsafdelingen mangler personale som følge af strejker, lockout og arbejdsnedlæggelser. 

At borgerne ikke modtager de visiterede og/ eller livsnødvendige ydelser 

Alarmering:

Strejker og lockout er varslede hændelser, hvor krisestaben i god tid adviseres og kan planlægge styringen af hændelsen.

Arbejdsnedlæggelse kan være en pludselig hændelse, hvor den leder, der bliver informeret situationen, adviserer krisestaben.

Opgaver:

Den daglige drift kan være påvirket meget forskelligt afhængig af situationen.

Skab overblik over situationen

At prioritere ressourcerne således at:

Borgere/beboere, der ikke kan klare sig uden hjælp til livsvigtig medicinering osv. prioriteres. I planlægningen tages udgangspunkt i bemandingsplanen for weekenden. Borgerne orienteres om situationen og tilses, når forholdene gør det muligt.

Handling:

Ved varsling af Strejker og lockout forbereder den daglige leder organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer. 

Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale fra vikarbureauer til løsning af prioriterede opgaver.

Driften overgår til nødberedskab = weekendplaner.

Se skemaer under vejrligsplaner.

Ledelse og organisation:

Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau.  

Der afrapporteres til krisestaben. 

Bemanding og udstyr:

Tillidsmændene indgår i planlægningen af, at dække nødberedskabet. 

Kommunikation:

Den ansvarlige lokalledelse orienterer personale, om nødvendige forholdsregler. 

De borgere, hvor det ikke er livsnødvendigt at komme frem, orienteres om situationen af den ansvarlige lokalledelse.  

Pårørende orienteres om situationen 

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation. 

Kontaktoplysninger:

Sundheds- og Omsorgs Chefen 

Lederforum (numrene findes i beredskabsplanens højre menu – Sundhed og Omsorg – Kontakt oplysninger)