Personalemangel - Indsatsplan

Godkendt af afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Situation

Sundheds- og Omsorgsafdelingen mangler personale, som følge af fx strejker, lockout, arbejdsnedlæggelser, ekstremt vejrlig eller sygdom

 

Indsatsen retter sig mod at sikre tilstrækkeligt personale således at borgere i eget hjem, plejecenter/midlertidige pladser, hvor Sundhed -og omsorg leverer ydelser.

 

Alarmering

Strejker og lockout er varslede hændelser, hvor krisestaben i god tid adviseres og kan planlægge styringen af hændelsen.

 

Arbejdsnedlæggelse, ekstremt vejrlig eller sygdom blandt en stor del af personalet kan opstå pludseligt.

 

Medarbejdere informerer daglig leder om personalemanglen. Hvis daglig leder ikke kan løse opgaven med personalemangel, adviseres sektionsledelsen som tager stilling til om krisestaben skal adviseres.

 

Opgaver

Skab overblik over situationen, hvordan er den daglige drift påvirket?

Prioritér ressourcerne så:

  • Borgere/beboere, der ikke kan klare sig uden hjælp til livsvigtig medicinering, mad og drikke osv. prioriteres. Der kan tages udgangspunkt i bemandingsplan for weekenden.
  • Borgere, som ikke prioriteres, orienteres telefonisk om situationen og tilses, når forholdene gør det muligt.

Handling

Ved varsling af strejker og lockout forbereder den daglige leder organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

 

Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale i form af vikarer eller hjælp fra andre grupper/sektioner.

 

Det aftales med daglig leder/sektionslederen, herunder om der er mulighed for at flytte borgere til nærliggende plejecentre og varetage plejen af dem her.

 

Driften overgår til nødberedskab = weekendplaner.

 

Ledelse og organisation

Sektionernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ansvaret for sin gruppe.

 

Der afrapporteres til krisestaben.

 

Bemanding og udstyr

Tillidsrepræsentanterne indgår i planlægningen af at dække nødberedskabet.

 

Kommunikation

  • Daglig leder orienterer personalet om nødvendige forholdsregler.
  • De borgere, som det ikke er livsnødvendigt at komme til, orienteres om situationen af daglig leder, eller af en medarbejder udpeget af daglig leder.
  • Pårørende orienteres også om situationen når muligt.
  • Orientering til relevante samarbejdspartnere såsom sygehuse, praktiserende læger, uddannelsesinstitutioner.

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan, for krisekommunikation.