Opretholdelse af beredskab - Action Card

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank
Dato: 18. december 2017

Opgave:

Medarbejdere – både kommunalt og ansatte hos private leverandører – med direkte borgerkontakt orienteres om den ekstraordinære situation.

Indkaldelse af ekstra medarbejdere i forbindelse med hændelser, hvor det antal personale, der er på vagt, ikke er tilstrækkeligt til at løse opgaven.

Hvem:

Den daglige ledelse planlægger vagtberedskabet.

I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af bemandingen.

Hvornår:

Er hændelsen, der kræver indkaldelse af ekstra medarbejdere varslet, indkaldes det nødvendige personale i dagtiden.

Er hændelsen uvarslet, vurderer den lokale leder eller ansvarshavende, om der er behov for indkaldelse af ekstra personale.

Handling:

På baggrund af de informationer lokallederen modtager angående situationen gøres følgende:

  • Skab overblik over situationen og den forestående opgave, så alle har samme opfattelse af situationen
  • Vurder behov for indkaldelse af ekstra medarbejdere
  • Vurder behov for antal sygeplejersker/assistenter samt ønskede kvalifikationer jvf. hændelsen

Evt. skal Sektionslederne involveres i processen, hvis det fx bliver nødvendigt med en eventuel omrokering imellem de forskellige områder.

Vagtplanen justeres, så kritiske opgaver i hjemmeplejen og på plejecentrene fortsat løses.

Bemanding:

Medarbejdere på vagt

Kontaktoplysninger:

Lokalledere
Sektionsledelse

Opretholdelse af beredskab

Hvem

Den daglige organisation.

De daglige ledere vurderer, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser og særlig indsats til relevante ledere.

Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Sikre, at smittede borgere får lægeligt tilsyn.

I tilfælde af behov for isolering af smittede vil dette ske i tæt samarbejde med krisestaben.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen

Embedslægen

Krisestaben

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Praksiskonsulent

Nøddepotet på Rødegård