Hygiejne Desinfektion Rengøring og håndtering af affald - Action Card

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank
Dato: 18.december 2017

Opgave:

Medarbejdere – både kommunalt og ansatte hos private leverandører – med direkte borgerkontakt orienteres om den ekstraordinære situation.

Overholde de grundlæggende og supplerende infektionshygiejniske retningslinjer i forhold til håndtering af hygiejne, desinfektion, rengøring og håndtering af affald.

Hvem:

Hygiejnenøglepersonen i hver enhed i samarbejde med lokallederen og den hygiejneansvarlige i de lokale kvalitetsudvalg planlægger indsatsen.

Hygiejnenøglepersonen orienterer og underviser lokalt i brug af hygiejne, desinfektion, rengøring og håndtering af affald.

Medarbejderne udfører opgaven med udgangspunkt i retningslinjer og undervisning.

Hvornår:

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling:

Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående procedure ved afbrydelse af smitteveje.
Anvend hånddesinfektionsmiddel (70-85 %) tilsat glycerol. Såfremt hænderne er våde, og/eller synligt forurenede, foretages der håndvask forud for hånddesinfektion.

Udfør håndhygiejne:

 • Før og efter patientkontakt
 • Før rene opgaver
 • Efter urene opgaver
 • Efter brug af handsker og andre værnemidler efter toiletbesøg
 • Efter hjælp i forbindelse med toiletbesøg
 • Tøj med lange ærmer er ikke tilladt
 • Smykker og fingerringe er ikke tilladt
 • Rengøring og desinfektion er vigtige elementer til at begrænse smittespredning:
 • Anvend almindelig anvendte rengøringsmidler og følg producentens anbefalinger hvad angår koncentration, virkningstid og forholdsregler i øvrigt
 • Tør straks spild af blod, sekret, ekskret og pus op, så al synlig forurening fjernes; husk handsker.
 • Aftør stedet med et til formålet egnet desinfektionsmiddel efter optørring af større mængder blod eller andre vævsvæsker.
 • Rengøringspersonale anvender samme værnemidler som plejepersonale.
 • Rengøring foretages jf. ovenstående.
 • Kontaktpunkter, f.eks. sengeheste, håndtag, vandhaner, fjernkontroller til TV/radio, klokkesnor/alarmer, foruden gulve og vandrette overflader som sengeborde, borde og stole, desinficeres med egnet rengøringsmiddel. 

Bortskaffelse af affald

 • Affald bortskaffes som dagrenovation, medmindre det falder ind under kategorien klinisk risikoaffald, der omfatter
 • Stikkende og skærende affald efter gældende retningslinjer for de enkelte områder
 • Engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæsker, som vil dryppe ved sammenpresning.

Tøj og linned

 • Husk handsker ved håndtering af inficeret tøj og linned
 • Tøj og linned håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler.
 • Snavsetøj håndteres så lidt som muligt
 • Tøj, der er stærkt forurenet med f.eks. sekreter eller ekskrementer, lægges i en smeltepose (rekvireres) inden de sendes til vaskeriet eller vaskes i borgerens egen vaskemaskine.
 • Af hensyn til den videre håndtering af vasketøjet er det afgørende, at der er fri for skarpe og spidse genstande. Dette af hensyn til vaskeripersonalets sikkerhed.
 • Anvend almindeligt anvendte sæber, og følg producentens anbefaling for dosering af sæbe i forhold til det lokale vands hårdhed.
 • Bestik og service
 • Håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler.
 • Anvend almindeligt bestik og service.
 • Varmedesinficer bestik og service i opvaskemaskine ved 80 grader. Ellers anvendes engangsservice.
 • Bortskaf madaffald med dagrenovation.

Udstyr håndteres jf. de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler:

 • Vask straks i opvaskemaskine eller dekontaminator, sædvanligvis uden forudgående afskylning eller desinfektion.
 • Anvend, så vidt muligt, varmedesinfektion i opvaskemaskine ved 80 grader.
 • Anvend et egnet kemisk desinfektionsmiddel, hvis varmedesinfektion ikke er mulig.

Bemanding:

Hvilket personale udfører opgaven

Medarbejdere på vagt.

Udstyr:

Beskriv evt. særligt udstyr der skal bruges til at løse opgaven

Hvor findes udstyret

Værnemidler findes i lokalområdet.

Der er etableret et beredskab af værnemidler på Rødegård plejecenter, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Kontaktoplysninger:

Praksiskonsulent
Lokallederne
Lederforum
Hygiejnenøglepersoner
Hygiejnekonsulent
Akutdepot på Rødegård

Andre vigtige opmærksomhedspunkter:

Læs mere: Værnemidler Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren

Hygiejne, desinfektion, rengøring og håndtering af affald

Hvem

Den daglige organisation.

Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående procedure ved afbrydelse af smitteveje.

 1. Anvend et ethanolbaseret (70-85 %) hånddesinfektionsmiddel tilsat glycerol. Såfremt hænderne er våde, og/eller synligt forurenede, foretages der håndvask forud for hånddesinfektion.
 2. Udfør håndhygiejne
  • før og efter patientkontakt
  • før rene opgaver
  • efter urene opgaver
  • efter brug af handsker og andre værnemidler
  • efter toiletbesøg
  • efter hjælp i forbindelse med toiletbesøg
  • Tøj med lange ærmer er ikke tilladt
  • Smykker og fingerringe er ikke tilladt
 3. Rengøring og desinfektion
  • Er vigtige elementer til at begrænse smittespredning
  • Anvend almindelig anvendte rengøringsmidler og følg producentens anbefalinger hvad angår koncentration, virkningstid og forholdsregler i øvrigt
  • Tør straks spild af blod, sekret, ekskret og pus op, så al synlig forurening fjernes; husk handsker.
  • Aftør stedet med et til formålet egnet desinfektionsmiddel efter optørring af større mængder blod eller andre vævsvæsker.
  • Rengøringspersonale anvender samme værnemidler som plejepersonale.
  • Rengøring foretages jf. ovenstående. Kontaktpunkter, f.eks. sengeheste, håndtag, vandhaner, fjernkontroller til TV/radio, klokkesnor/alarmer, foruden gulve og vandrette overflader som sengeborde, borde og stole, desinficeres med egnet rengøringsmiddel.
 4. Bortskaffelse af affald
  • Affald bortskaffes som dagrenovation, medmindre det falder ind under kategorien klinisk risikoaffald, der omfatter
  • Stikkende og skærende affald efter gældende retningslinjer for de enkelte områder
  • Engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæsker, som vil dryppe ved sammenpresning.
 5. Tøj og linned
  • Husk handsker ved håndtering af inficeret tøj og linned
  • Tøj og linned håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler.
  • Snavsetøj håndteres så lidt som muligt
  • Tøj, der er stærkt forurenet med f.eks. sekreter eller ekskrementer, lægges i en smeltepose (rekvireres) inden de sendes til vaskeriet eller vaskes i borgerens egen vaskemaskine.
  • Af hensyn til den videre håndtering af vasketøjet er det afgørende, at der er fri for skarpe og spidse genstande. Dette af hensyn til vaskeripersonalets sikkerhed.
  • Anvend almindeligt anvendte sæber, og følg producentens anbefaling for dosering af sæbe i forhold til det lokale vands hårdhed.
 6. Bestik og service
  • Håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler.
  • Anvend almindeligt bestik og service.
  • Varmedesinficer bestik og service i opvaskemaskine ved 80 grader. Ellers anvendes engangsservice.
  • Bortskaf madaffald med dagrenovation.
 7. Udstyr
  • Udstyr håndteres jf. de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler.
  • Vask straks i opvaskemaskine eller dekontaminator, sædvanligvis uden forudgående afskylning eller desinfektion.
  • Anvend, så vidt muligt, varmedesinfektion i opvaskemaskine ved 80 grader.
  • Anvend et egnet kemisk desinfektionsmiddel, hvis varmedesinfektion ikke er mulig.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Praksiskonsulent