Brug af værnemidler - Action Card

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank
Dato: 18. december 2017

Opgave:

Medarbejdere – både kommunalt og ansatte hos private leverandører – med direkte borgerkontakt orienteres om den ekstraordinære situation.

Brug af værnemidler til afbrydelse af smitteveje.

Hvem:

Hygiejnenøglepersonen i hver enhed i samarbejde med lokallederen og den hygiejneansvarlige i de lokale kvalitetsudvalg planlægger indsatsen.

Hygiejnenøglepersonen orienterer og underviser lokalt i brug af relevante værnemidler.

Hvornår:

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling:

Håndhæve de grundlæggende og supplerende infektionshygiejniske retningslinjer.

Bruge relevante værnemidler på korrekt vis.

Bemanding:

Hygiejnenøglepersonen i hver enhed i samarbejde med lokallederen og den hygiejneansvarlige i de lokale kvalitetsudvalg planlægger indsatsen.

Udstyr:

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.

I de enkelte lokalområder skal være følgende værnemidler:

  • Beskyttelsesforklæde
  • Overtrækskittel
  • Maske
  • Handsker
  • Briller

Der er etableret et beredskab af værnemidler på Rødegård plejecenter, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Kontaktoplysninger:

Praksiskonsulent
Lokallederne
Lederforum
Hygiejnenøglepersoner
Hygiejnekonsulent
Akutdepot på Rødegård

Andre vigtige opmærksomhedspunkter:

Læs mere: Værnemidler Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren

Brug af værnemidler

Hvem

Den ansvarlige hygiejnekoordinator orienterer og underviser i forebyggelse af smittespredning.

De daglige ledere planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave.

Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Undervisning af personalet i korrekt brug af værnemidler.

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.

Værnemidler findes i de enkelte lokalområder:

  • Beskyttelsesforklæde
  • Overtrækskittel
  • Maske
  • Handsker
  • Briller

Der er desuden etableret et nøddepot af værnemidler på Plejecenter Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Nøddepotet på Plejecenter Rødegård