Action Card - Afbrydelse af smitteveje

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Opgave

Medarbejdere – både kommunalt og ansatte hos private leverandører – med direkte borgerkontakt orienteres om den ekstraordinære situation

  • Borgere, der er smittet, skal være isolerede i deres bolig, indtil de har været symptomfri i et døgn.
  • Medarbejdere, der er smittede, skal blive hjemme, indtil de har været symptomfri i et døgn.
  • Medarbejdere informeres om forebyggelse af smittespredning.
  • Medarbejdere må ikke arbejde på tværs af rene og inficerede boliger og inddeles således i teams.

Til afbrydelse af smitteveje anvendes primært de generelle og sekundært de supplerende infektionshygiejniske retningslinjer.

Hvem

  • Hygiejnenøglepersonen i hver enhed i samarbejde med lokallederen og den hygiejneansvarlige i de lokale kvalitetsudvalg planlægger indsatsen.
  • Hygiejnenøglepersonen orienterer og underviser lokalt i forebyggelse af smittespredning.
  • De daglige ledere planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser om særlig indsats til relevante ledere og medarbejdere.

Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Håndhæve de grundlæggende og supplerende infektionshygiejniske retningslinjer.

Ansvaret for overholdelse af retningslinjerne påhviler personalet, men det er vigtigt at inddrage borgeren og de pårørende, hvor det er relevant. Borgeren skal informeres, instrueres og eventuelt assisteres i relevante infektionshygiejniske forholdsregler, herunder især håndhygiejne. Hvis de pårørende inddrages i plejen, påhviler det personalet at informere og undervise dem i de relevante infektionshygiejniske forholdsregler, herunder håndhygiejne og brug af værnemidler.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Minimere antallet af indlæggelser.

Bemanding

Lokallederne i de enkelte enheder forbereder og indkalder ekstra medarbejdere efter behov.

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.

Der er etableret et beredskab af værnemidler på Rødegård plejecenter, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Kontaktoplysninger

Lokallederne
Lederforum
Hygiejnenøglepersoner
Hygiejnekonsulent
Akutdepot på Rødegård

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Læs mere:  Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren