Afbrydelse af smitteveje - Action Card

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 18. december 2017

Opgave:

Medarbejdere – både kommunalt og ansatte hos private leverandører – med direkte borgerkontakt orienteres om den ekstraordinære situation

  • Borgere, der er smittet, skal være isolerede i deres bolig, indtil de har været symptomfri i et døgn.
  • Medarbejdere, der er smittede, skal blive hjemme, indtil de har været symptomfri i et døgn.
  • Medarbejdere informeres om forebyggelse af smittespredning.
  • Medarbejdere må ikke arbejde på tværs af rene og inficerede boliger og inddeles således i teams.

Til afbrydelse af smitteveje anvendes primært de generelle og sekundært de supplerende infektionshygiejniske retningslinjer.

Hvem:

  • Hygiejnenøglepersonen i hver enhed i samarbejde med lokallederen og den hygiejneansvarlige i de lokale kvalitetsudvalg planlægger indsatsen.
  • Hygiejnenøglepersonen orienterer og underviser lokalt i forebyggelse af smittespredning.
  • De daglige ledere planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser om særlig indsats til relevante ledere og medarbejdere.

Hvornår:

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling:

Håndhæve de grundlæggende og supplerende infektionshygiejniske retningslinjer.

Ansvaret for overholdelse af retningslinjerne påhviler personalet, men det er vigtigt at inddrage borgeren og de pårørende, hvor det er relevant. Borgeren skal informeres, instrueres og eventuelt assisteres i relevante infektionshygiejniske forholdsregler, herunder især håndhygiejne. Hvis de pårørende inddrages i plejen, påhviler det personalet at informere og undervise dem i de relevante infektionshygiejniske forholdsregler, herunder håndhygiejne og brug af værnemidler.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Minimere antallet af indlæggelser.

Bemanding:

Lokallederne i de enkelte enheder forbereder og indkalder ekstra medarbejdere efter behov.

Udstyr:

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.

Der er etableret et beredskab af værnemidler på Rødegård plejecenter, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Kontaktoplysninger:

Lokallederne
Lederforum
Hygiejnenøglepersoner
Hygiejnekonsulent
Akutdepot på Rødegård

Andre vigtige opmærksomhedspunkter:

Læs mere:  Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren

Afbrydelse af smitteveje

Hvem

Den ansvarlige hygiejnekoordinator orienterer og underviser i forebyggelse af smittespredning.

De daglige ledere planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser om særlig indsats til relevante ledere.

Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Embedslægen, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Håndhæve hygiejneinstrukserne, der forebygger smittespredning.

Informer borgere og pårørende om at følge de hygiejniske forholdsregler.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikrer den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Minimere antallet af indlæggelser.

Dokumentation:

Dispositioner foretaget i løbet af vagten i forhold til borgerne dokumenteres i omsorgssystemet. Ledelsen orienteres om antal borgere i isolation.

Bemanding

Lederne i områderne forbereder og indkalder ekstra personale efter behov.

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.

Der er etableret et beredskab af værnemidler på Plejecenter Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Eventuel massevaccination planlægges af krisestaben ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen

Embedslægen

Krisestaben

Kontaktperson i hygiejneorganisationen

Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere

Praksiskonsulent

Nøddepotet på Plejecenter Rødegård