Massevaccinationer - Indsatsplan

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Situation

Omfattende udbrud af smitsom sygdom (epidemi eller pandemi)

Beslutningen om at vaccinere hele eller dele af befolkningen træffes af Sundhedsministeriet på baggrund af anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

Alarmering

Melding om og anvisninger til massevaccinationer udgår fra Sundhedsstyrelsen. Ansvar for vaccination af borgere, f.eks. i tilfælde af pandemi, påhviler Region

Midtjylland. Silkeborg Kommune er forpligtet til at sørge for de fysiske vaccinationssteder.

Beredskabschefen eller Sundheds- og Omsorgschefen indkalder krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Krisestaben underretter ledere for de berørte afdelinger.

Den enkelte leder informerer herefter ud i egen organisation.

Opgaver

Organiseringen af indsatsen vil afhænge af Sundhedsstyrelsens vejledning og rådgivning.

Massevaccination vil blive iværksat af Sundhedsstyrelsen og kan omfatte dele, hele befolkningen eller særlige faggrupper.

Følgende scenarier kan anvendes ved planlægningen:

Scenarium 1: Hele befolkningen skal/bør vaccineres.

Scenarium 2: Visse lokale grupper i befolkningen skal/bør vaccineres.

Scenarium 3: Borgere der tilhører særlige risikogrupper skal/bør vaccineres.

Scenarium 4: Personer i bestemte jobs skal vaccineres.

Valget af konkrete vaccinationssteder afhænger af hvor mange, der skal vaccineres, og hvilke grupper, der er tale om. Der etableres anslået et vaccinationscenter pr. 21.000 borgere ifald scenarium 1 er aktuelt.

Kommunen og Region Midtjylland kommunikerer ud efter anvisning fra Sundhedsstyrelsen.

Der forventes nedsat en planlægningsgruppe til varetagelse af logistik mellem Region Midtjylland og kommuner.

Handling

Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut eller Akut Medicinsk Koordinering (AMK) kontakter kommunen.

Der udleveres vejledning/instrukser i forhold til omfang og procedurer vedr. massevaccination af hele eller dele af befolkningen.

Udførelse:

 • Krisestaben udpeger vaccinationssteder
 • Afdelingsledelsen i samarbejde med administrative medarbejdere for de berørte personalegrupper udarbejder navnelister over de medarbejdere, som skal vaccineres og aftaler tid og sted for vaccination
 • Sundheds- og Omsorgsdelingen bestiller kanyler og affaldsbeholdere til risikoaffald via Region Midtjylland, så det er klar på vaccinationsstederne.

Statens Seruminstitut er ansvarlig for distribution af vacciner.

Kommunes sundhedsberedskab vil følge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, herunder retningslinjer for forebyggende indsats.

Ledelse og organisation

Beredskabs- Akut Medicinsk Koordinering (B-AMK) koordinerer med kommunerne, i regi af den lokale beredskabsstab (LBS), planlægning og udførelse af massevaccination af et større antal borgere. Det kan f.eks. være udpegning af massevaccinationscentre (sportshaller eller lignende), ressourcer m.v.

Bemanding og udstyr

Region Midtjylland fremskaffer vacciner og diverse utensilier.

Ledelsen af vaccinationscentret består af:

 • En praktiserende læge
 • En leder fra plejecentrene, hjemmesygeplejen eller hjemmeplejen

Bemanding af hvert vaccinationscenter består af:

 • Administrative medarbejdere/’valgtilforordnede’
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Teknisk service, herunder rengøring
 • Praktiserende læger – Region Midtjylland/AMK melder hvilke praktiserende læger, der skal indgå.

Udstyr til hvert vaccinationscenter omfatter:

 • Køleskabe
 • Borde
 • Stole
 • Eventuel afskærmning

Vaccination kan foregå i regi af almen praksis, vaccinationscenter eller efter anden vaccinestrategi på baggrund af udmelding fra Sundhedsstyrelsen.

Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen
Praksiskonsulent
Lokalledere
Afdelingsledelsen
Hygiejnekoordinator
Hygiejnekonsulent
AMK