Lægemiddelberedskab, herunder utensilier, personlige værnemidler, forbindinger og andet materiel - Indsatsplan

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Situation

Kommunerne har et lager af medicinsk udstyr (yderligere oplysninger fås ved lederen af den kommunale sygepleje) og mulighed for akut at kunne bestille supplerende udstyr, som dækker de relevante institutioner og hjemmeplejen. Kontakt til Hanne Kiral mail: Hanne.Kirial@silkeborg.dk eller på mobil 21705278

Alarmering

Lægemiddelstyrelsen kontaktes ved forsyningsmæssige nødsituationer.

Opgaver

Kommunerne skal forholde sig til følgende opgaver i planlægningen og i en akut situation:

 • Vurdering af behov for medicinsk udstyr både hvad angår type og mængde i hjemmeplejen, på plejecentre, i relevante døgninstitutioner, den kommunale tandpleje.
 • Forsyning af medicinsk udstyr (f.eks. ilt eller dråbetæller), herunder udstyr der ikke, eller kun sjældent, anvendes.
 • Aftale med Region Midtjylland omkring lægemidler og medicinsk udstyr ved ekstraordinær udskrivning.
 • Samarbejde med omkringliggende kommuner, herunder vedrørende aftale om gensidig assistance i tilfælde af akut behov for supplerende medicinsk udstyr.
 • Samarbejde med hospitalsapoteket og lokale apoteker, herunder dosisdispensering og bortskaffelse af medicinaffald.
 • Samarbejde med læger i forhold til medicinudskrivning.
 • Distribution til hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentre og øvrige relevante kommunale institutioner m.m.
 • Kontakte Lægemiddelstyrelsen ved forsyningsmæssige nødsituationer.

Handling

Myndighedsopgaver i forbindelse med lægemiddelberedskabet varetages af Sundhedsstyrelsen. Regionen har ansvar for planlægningen.

Silkeborg Kommune har ansvar for at planlægge for tilvejebringelse af lægemidler til den primære sundhedstjeneste for de kommunale institutioner.

Værnemidler, forbindinger og andet materiel kan hentes på Rødegård plejecenter, hvor der er etableret et nøddepot. Rødegård kan kontaktes på 89 70 44 71

Ved behov for hjælpemidler kan Hjælpemiddeldepotet kontaktes kl. 08-16 på 8970 5050 og kl. 16-08 på 2055 8211

Patienter, der udskrives ekstraordinært, vurderes individuelt, og hvor der er et særligt behov for medicin, som patienten ikke i forvejen er i behandling med sendes med til 48 timer.

Ledelse og organisation

Lægemiddelstyrelsen har myndighedsopgaven. Det vil typisk være Akut Medicinsk Koordinering (AMK), som leder opgaven.

Der samarbejdes med:

 • Region Midtjylland
 • Hospitalsenheden Midt
 • Praksiskonsulent

Bemanding og udstyr

Relevante medarbejdere i kommunen indgår i indsatsen og indkaldes, herunder særligt sundhedsfagligt personale, som kan hjælpe med medicinering.

Kommunikation

Krisestaben er ansvarlige for både den interne og eksterne kommunikation.

Kontaktoplysninger

Lægemiddelstyrelsen

Hjælpemiddeldepotet

Akutdepotet Rødegård

Afdelingsledelsen

Lokalledere

Hospitalsapoteket Aarhus, Aarhus Universitetshospital

Akut Medicinsk Koordinering (AMK)