Ekstremt vejrlig (sne, storm, skybrud) - Indsatsplan

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen og Sundhed og Omsorgs arbejdsgruppe for beredskabsplaner.
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 6. december 2017

Situation:

Ekstreme vejrforhold betyder, at udendørs færden er livsfarlig. Årsagen kan være voldsomt snevejr, storm eller skybrud.
Personalet har svært ved at komme frem og udføre de normale opgaver (pleje, mad og medicin) hos borgerne. 

Alarmering:

Vejr varsel fra DMI eller YR eller anden offentlig myndighed.

Ledelsen vurderer, i samarbejde med Beredskabschefen, om situationen kræver at krisestaben indkaldes. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Krisestaben alarmerer de berørte afdelinger.

Opgaver:

Den daglige drift kan være påvirket meget forskelligt, afhængig af situationen.

De udarbejdede indsatsplaner og action cards aktiveres, herunder udbringning af medicin og mad, nødindkvartering af strandede og nødplan for indkaldelse af medarbejdere. 

Handling:

Ved varsling af ekstremt vejrlig forbereder den daglige leder, organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

Det kan blive nødvendigt, at indkalde ekstra personale til løsning af prioriterede opgaver.

Brand og Redning vil komme strandede personer til udsætning, hvorefter evakueringslokaler udpeges i samråd med krisestaben.

Krisestaben etablerer og holder tæt kontakt med nabokommuners og regionens beredskab, da vejrsituationen typisk påvirker større dele af landet. 

Ledelse og organisation:

Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau.

Der afrapporteres til krisestaben. 

Bemanding og udstyr:

Personale, på vagt, løser opgaverne evt. med indkaldelse af ekstra personale.

Det vanlige materiel anvendes. Midtjysk Brand- og Redning kontaktes, hvis hjemmeplejebilerne ikke kan komme frem. 

Kommunikation:

Brand og Redning orienterer løbende krisestaben. Krisestaben viderebringer information til lokalinstitutionernes ledelse.
Der henvises til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation. 

Kontakt:

Sektionsledelsen
Brand og Redning
Krisestaben

Kontakt oplysninger:

Se kontakt oplysninger i beredskabsplanens højre menuen.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter:

Kørsel: Chaufføren skal tjekke om Sundhed og Omsorgs bil er udstyret med lovpligtigt sikkerhedsudstyr inden udkørsel.

Andet udstyr til rådighed, aftales lokalt i sektionerne:

  • Ekstraudstyr kan være Gule veste, tæpper, lommelygter, skovl, postelastikker