Koordination mellem sygehus og kommune ved ekstraordinær udskrivning af patienter - Action Card

Udarbejdet af: Marie Louise Daugaard
Godkendt af: Inge Bank
Dato: 18. december 2017

Opgave:

Koordinering af de ekstraordinære udskrivelser mellem Silkeborg Kommune og Hospitaler med henblik på at sikre patientsikkerheden og den gode koordinering.

Hvem:

Visitationen i samarbejde med hospitaler

Hvornår:

Ved en varslet ekstra ordinær udskrivning af patienter fra sygehuset til kommunen. 

Handling:

Beskriv konkret hvad der skal gøres

Beskriv hvordan opgaven udføres

Beskriv hvordan det rapporteres tilbage, at handlingen er udført

Visitationen

Visitationen modtager oplysninger om stamdata, tidspunkt for modtagelse, diagnose, omfang af personlig pleje, behov for sygepleje, madservice, medicin, hjælpemidler, samt evt. behov for ambulant kontrol eller opfølgende besøg hos egen læge.

Visitationen koordinerer med de enkelte grupper og plejecentre vedrørende udskrivelse og modtagelse af borgere.

Bemanding:

Medarbejdere i Visitationen.

Kontaktoplysninger:

Visitationen
Leder af Myndighedssektionen
Sundheds- og Omsorgschefen
Lokalledere
Sektionsledere
Praksiskonsulent

Ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuset

Hvem

Myndighedssektionen

Den lokale ledelse

Distriktsledere

Personalet på vagt

Hvornår

Ved en varslet ekstra ordinær udskrivning af patienter fra sygehuset til kommunen.

Handling

Personalekapacitet (hvem skal være hvor og hvornår) tilrettelægges af de respektive distriktsledere, så snart antallet af patienter og disses kategori er kendt.

Såfremt der udskrives patienter til plejecentre stationeres et passende antal sygeplejersker på stedet med det formål at medvirke til at modtage patienterne, og sammen med den stedlige leder/personale/egen læge lægge plan for pleje og behandling.

Plan for pleje og behandling af patienter udskrevet til plejecentre, lægges af de respektive ledere i samarbejde med sygeplejerske og egen læge.

Plan for bistand til patienter udskrevet til eget hjem lægges straks ved ankomsten til hjemmet, på baggrund af den medfølgende epikrise. Egen læge orienteres af AMK.

Plan for pleje af de udskrevne til eget hjem lægges af sygeplejerskerne i området i samarbejde med praktiserende læger og hjemmeplejen, på baggrund af den medfølgende epikrise/plejeplan.

Bemanding

Personalet på vagt.

Kontaktoplysninger

Krisestaben

Lederen af myndighedsafdelingen

Distrikts- og lokalledere

Sygehuset

Praksiskonsulent

Koordination mellem sygehus og kommune ved ekstraordinær udskrivning af patienter

Hvem

Lederen af myndighedssektionen og visitatorerne koordinerer de ekstraordinære udskrivninger med relevante sygehusafdelinger på primært Silkeborg, Skive og Viborg sygehuse og den daglige ledelse i områderne og fritvalgsleverandørerne, som skal modtage borgerne.

Hvornår

Ved en varslet ekstra ordinær udskrivning af patienter fra primært sygehusene i Silkeborg, Skive og Viborg til kommunen.

Handling

Lederen af myndighedssektionen træffer aftale med sygehuset om udskrivningsprocedure, herunder forventet antal patienter, disses identitet, tilstand, epikrise, medicinsk udstyr etc.

Lederen af Myndighedsafdelingen vil i samarbejde med område-, distrikts- og lokalledere samt fritvalgsleverandørerne planlægge, hvor de enkelte patienter skal udskrives til.

Lederen af myndighedssektionen informerer løbende krisestaben og relevante ledere om nødvendige instrukser og særlige indsatser.

Bemanding

Lederen af myndighedssektionen vurderer løbende situationen og sikrer det nødvendige antal visitatorer til at løse opgaven.

Kontaktoplysninger

Lederen af myndighedssektionen

Områdeledelsen