Ekstraordinære udskrivelser fra sygehuset - Action Card

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank
Dato: 18. december 2017

Opgave:

Koordinering og modtagelse, pleje og behandling af ekstra ordinært udskrevne patienter fra hospitaler samt andre syge og smittede i eget hjem.

Opretholde et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.

Eventuel ekstra indkaldelse af personale og vikarer.

Hvem:

Myndighedssektionen
Den lokale ledelse
Distriktsledere
Medarbejdere på vagt

Hvornår:

Når en hændelse indtræder, der medfører her og nu behov for sengepladser på hospitalet.

Handling:

Personalekapacitet (hvem skal være hvor og hvornår) tilrettelægges af de respektive lokalledere, så snart antallet af udskrevne borgere og disses kategori er kendt. 

Såfremt der udskrives borgere til plejecentre stationeres et passende antal sygeplejersker på stedet med det formål at medvirke til at modtage borgerne, og sammen med den stedlige leder/personale/egen læge lægge plan for pleje og behandling.

Plan for pleje og behandling af borgere udskrevet til plejecentre, lægges af de respektive ledere i samarbejde med sygeplejerske og egen læge.

Plan for bistand til borgere udskrevet til eget hjem lægges straks ved ankomsten til hjemmet, på baggrund af den medfølgende epikrise. Egen læge orienteres af AMK.

Plan for pleje af udskrevne borgere til eget hjem lægges af sygeplejerskerne i området i samarbejde med praktiserende læger og hjemmeplejen, på baggrund af den medfølgende epikrise/plejeplan.

Bemanding:

Ekstra personale med de rette kompetencer indkaldes efter behov.

Personale i køkkener og administration kan også blive involveret.

Områderne sørger selv for de nødvendige sårpleje- og værnemidler. 

På akutdepotet på Rødegård kan hentes nødvendige værnemidler.

Udstyr:

Der kan hentes værnemidler på akutdepotet på Rødegård.

Kontaktoplysninger:

Lokalledere
Sundheds- og Omsorgschefen
Sektionsledere
Hygiejnekonsulent
Visitationen
Hospitalsenhed Midt
Akutdepot Rødegård

Ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuset

Hvem

Myndighedssektionen

Den lokale ledelse

Distriktsledere

Personalet på vagt

Hvornår

Ved en varslet ekstra ordinær udskrivning af patienter fra sygehuset til kommunen.

Handling

Personalekapacitet (hvem skal være hvor og hvornår) tilrettelægges af de respektive distriktsledere, så snart antallet af patienter og disses kategori er kendt.

Såfremt der udskrives patienter til plejecentre stationeres et passende antal sygeplejersker på stedet med det formål at medvirke til at modtage patienterne, og sammen med den stedlige leder/personale/egen læge lægge plan for pleje og behandling.

Plan for pleje og behandling af patienter udskrevet til plejecentre, lægges af de respektive ledere i samarbejde med sygeplejerske og egen læge.

Plan for bistand til patienter udskrevet til eget hjem lægges straks ved ankomsten til hjemmet, på baggrund af den medfølgende epikrise. Egen læge orienteres af AMK.

Plan for pleje af de udskrevne til eget hjem lægges af sygeplejerskerne i området i samarbejde med praktiserende læger og hjemmeplejen, på baggrund af den medfølgende epikrise/plejeplan.

Bemanding

Personalet på vagt.

Kontaktoplysninger

Krisestaben

Lederen af myndighedsafdelingen

Distrikts- og lokalledere

Sygehuset

Praksiskonsulent

Koordination mellem sygehus og kommune ved ekstraordinær udskrivning af patienter

Hvem

Lederen af myndighedssektionen og visitatorerne koordinerer de ekstraordinære udskrivninger med relevante sygehusafdelinger på primært Silkeborg, Skive og Viborg sygehuse og den daglige ledelse i områderne og fritvalgsleverandørerne, som skal modtage borgerne.

Hvornår

Ved en varslet ekstra ordinær udskrivning af patienter fra primært sygehusene i Silkeborg, Skive og Viborg til kommunen.

Handling

Lederen af myndighedssektionen træffer aftale med sygehuset om udskrivningsprocedure, herunder forventet antal patienter, disses identitet, tilstand, epikrise, medicinsk udstyr etc.

Lederen af Myndighedsafdelingen vil i samarbejde med område-, distrikts- og lokalledere samt fritvalgsleverandørerne planlægge, hvor de enkelte patienter skal udskrives til.

Lederen af myndighedssektionen informerer løbende krisestaben og relevante ledere om nødvendige instrukser og særlige indsatser.

Bemanding

Lederen af myndighedssektionen vurderer løbende situationen og sikrer det nødvendige antal visitatorer til at løse opgaven.

Kontaktoplysninger

Lederen af myndighedssektionen

Områdeledelsen