Ekstraordinær udskrivning af patienter - Indsatsplan

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Byrådet
Dato: 18. december 2017

Situation:

Silkeborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært udskrevne patienter på alle tider af døgnet.

Ved mange tilskadekomne og/eller mange akut syge kan Regionshospital Midt, være nødsaget til at udskrive patienter før tid. Desuden kan det blive aktuelt at udskyde planlagte, ikke akutte indlæggelser.

De fleste ikke-færdigbehandlede patienter vil fortsat have behov for hjælp og ekstra pleje.
Den ekstraordinære udskrivning bevirker, at de kommunale medarbejdere skal tilse et større antal borgere med ekstra plejebehov.

Hospitalet vil opdele patienterne i grupper. Herudfra kan Sundhed og Omsorg vurdere, hvorvidt patienter kan flyttes til eget hjem eller skal anbringes på plejecentre eller midlertidige pladser – alt efter omfanget af den skønnede pleje.

  • Kan udskrives til eget hjem uden hjemmepleje, med/uden medicinsk udstyr og med/uden lægemidler
  • Kan udskrives til eget hjem med hjemmepleje/hjemmesygepleje
  • Kan udskrives til plejebolig/midlertidig plads

Kommunen er – udover at modtage ekstraordinært mange udskrevne – forpligtet til at medvirke til, at så få som muligt indlægges, mens sygehusberedskabets indsats foregår.

Samtidig kan der være borgere, hvis behandling på hospitalet udskydes, og som i givet fald kan have behov for mere intensiv hjælp.

Alarmering:

AMK varsler Brand og Redning om ekstraordinær udskrivning af patienter via den døgnbemandede vagtcentral på 89 70 35 99

Brand og Redning alarmerer Sundhed & Omsorgschefen, der iværksætter afdelingens indsatsplan.

Beredskabsdirektøren indkalder eventuelt krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

AMK meddeler i forbindelse med alarmeringen omfanget af de ressourcer i det kommunale sundhedsberedskab, der er behov for.

Herefter vil de enkelte afdelinger på hospitalet tage kontakt til kommunen for at indgå konkret aftale.

Opgaver :

Det kommunale sundhedspersonale skal modtage og pleje ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitaler, som fortsat har behov for hjælp og ekstra pleje.

Forebygge yderligere indlæggelser.

Ved ekstraordinær udskrivelse af patienter til eget hjem sættes de sædvanlige procedurer ved udskrivning fra sygehus i gang.

Den enkelte lokalgruppe/plejecenter, som borgeren udskrives til, vurderer, om der skal indkaldes ekstra personale.

Handling:

Lederen af myndighedssektionen og berørte sektionsledelser træffer aftale med sygehuset om udskrivningsprocedure, herunder forventet antal borgere, disses identitet, tilstand, epikrise, medicinsk udstyr etc. 

Vagthavende samt lokalleder/sundhedsfaglig leder tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne modtagelsen af de ekstraordinære udskrevne patienter, herunder kontakt til praktiserende læge, med henblik på at tilse de udskrevne patienter. 

Hospitalsenhed Midt i samarbejde med Region Midtjylland medgiver borgeren medicin og hjælpemidler i fornødent omfang i op til 48 timers forbrug, hvis det vurderes, at den private apoteker ikke ligger inde med den nødvendige medicin. Med kommunes og den praktiserende læges hjælp skal den nødvendige assistance etableres.

Antallet af ekstraudskrevne patienter vil først blive kendt ud fra en vurdering af den konkrete situation. 

Silkeborg Kommune skønner, at der maksimalt vil være et behov for at modtage 15 patienter, hvoraf de ca. 5 kan udskrives til eget hjem og de ca. 10 indlægges på Rødegård Plejecenter.

Visitationen:

Da der kan være tale om helt ukendte borgere for kommunen, er det vigtigt, at kommunen modtager oplysninger om stamdata, tidspunkt for modtagelse, diagnose, omfang af personlig pleje, behov for sygepleje, madservice, medicin, hjælpemidler, samt evt. behov for ambulant kontrol eller opfølgende besøg hos egen læge.
Udskrivningsoplysningerne skal modtages sammen med borgeren ved udskrivelsen. 

Regionen har ansvaret for hurtigt at informere praktiserende læge, vagtlæge og praktiserende speciallæge om udskrivelsen.

Ledelse og organisation: 

Sundheds- og Omsorgschefen har det overordnede ansvar.

Den daglige leder har ansvaret på det operationelle niveau i krisesituationen.

Myndighedssektionen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen afrapporterer gennem Sundheds- og Omsorgschefen til Sundhedskrisestaben.

Ved behov inddrages hygiejneorganisationen, f.eks. i forbindelse med pandemier, drikkevandsforurening etc.

Sundhedskrisestaben samles i Salen på Rødegård, Skærbækvej 13, 8600 Silkeborg, hvor der er plads til 10 hospitalssenge.

Sengene med tilbehør er placeret i kælderen på Rødegård.

Bemanding og udstyr:

Ekstra personale med de rette kompetencer indkaldes efter behov.

Personale i køkkener og administration kan også blive involveret.

Områderne sørger selv for de nødvendige sårpleje- og værnemidler. 

På akutdepotet på Rødegård kan hentes nødvendige værnemidler.

Kommunikation:

Visitationen:

Visitationen træffer beslutning om, hvorledes borgerne fordeles på de respektive plejecentre, og der gives besked til hjemmeplejen om de borgere, som udskrives til eget hjem.

Hospitalsenhed Midt koordinerer med visitationen.

Sundheds- og Omsorgschefen vurderer i samarbejde med lederen af Myndighedssektionen situationen med de øvrige sektionsledere og tager herefter stilling til aktiveringsniveau og behovet for eventuelle støttefunktioner.

Kontaktoplysninger:

Visitationen

Lokalledere
Hygiejnekonsulent
Sundheds- og Omsorgschefen
Sektionsledere