Drikkevandsforurening - Indsatsplan

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Byrådet
Dato: 18. december 2017
Revideret marts 19.

Situation:

En beredskabssituation ift. vandforurening kan karakteriseres som:

  • En truet forsyningssituation, hvor der kræves en særlig indsats, som ikke kan klares med de ressourcer, vandforsyningen selv har til rådighed. 
  • En krisesituation, hvor vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv eller helbred, eller hvor væsentlige sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige eller økonomiske interesser er truet. Det er en skærpende omstændighed hvis der findes særligt følsomme forbrugere i forsyningsområdet. Især ældre, personer med svagt helbred og små børn er udsatte.

Legionella i vandanlæg, hvor smitten sker ved, at borgerne indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella. Idet mange forskellige vandanlæg kan sprede forstøvet vand er der flere mulige smittekilder, men brusebadning antages at være den hyppigste smittevej.

Alarmering:

Drikkevandsforurening

Anmeldelse om forurening af drikkevand vil typisk indgå til Silkeborg Vand A/S, Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune, Politiet eller Brand og Redning. I alle tilfælde vil indsatslederen i Brand og Redning blive kontaktet.

Indsatsledelsen hos Brand og Redning aktiverer indsatsplan for det gældende vandforsyningsselskab.

Brand og Redning kender vagtordning og har telefonliste over Silkeborg Vands rådighedsvagter.

Brand og Rednings indsatsledelse alarmerer lokallederen for de berørte plejecentre/skoler/daginstitutioner.

Legionella i vandanlæg

Ved forurening med legionella i vandanlæg, vil alarmeringen typisk komme fra Ejendomme, som vil orientere lokallederen for det ramte plejecenter, sektionsledelsen og kommunens hygiejnekonsulent.

Opgaver

Drikkevandsforurening

Etablere og opretholde nødforsyning af rent drikkevand til kommunale institutioner, botilbud mv.

Legionella i vandanlæg

Ved Legionella i vandanlæg, begrænse væksten af bakterierne i de potentielle smittekilder. Da bakterien formerer sig i lunkent vand, men ikke i koldt vand (mindre end 20 ºC) og dør ved temperaturer over 50 ºC, er det vigtigt at hhv. det kolde og varme brugsvand overholder disse temperaturkrav.

Handling:

Drikkevandsforurening

Indsatsledelsen i Brand og Redning aktiverer indsatsplanen for den pågældende vandforsyning.

Brand og Redning etablerer et tæt samarbejde med den pågældende vandforsyning og Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune og eventuelt politiet.

Krisestaben kan indkaldes, hvis der er behov. Der henvises til den generelle indkaldelsesprocedure for krisestaben.

Indsatsledelsen orienterer cheferne for Skoleafdelingen, Børn og Familie og Socialafdelingen, hvis deres område er berørt.

I samarbejde med drikkevandsforsyningen informeres de berørte institutioner om forbud mod at drikke vandet.

Lokallederen for plejecenter/skole/daginstitution sikrer, at beboere ikke drikker forurenet vand.

En alternativ vandkilde etableres ved at koge vandet og/eller købe vand på flaske.

Nødforsyning af vand kan også sikres via tankvogne, udlægning af midlertidige forbindelsesledninger til tapsteder ved andre vandværker og private boringer.

Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed inddrages med henblik på rådgivning.

Legionella i vandanlæg

Prøvesvar og evt. umiddelbare handlinger

Prøvesvar sendes i elektronisk rapport til Ejendomme. Typisk 10 dage efter indsendelse.

Hvis prøvesvarene viser forhøjet risiko adviseres Sektionsledelsen. Sektionsledelsen sørger for eventuel videreformidling til lokalleder:

  1. Hvis prøvesvarene viser, at der er behov for nærmere undersøgelser og fejlretning igangsætter Ejendomme dette med en samarbejdspartner.
  2. Hvis prøvesvarene viser, at der er behov for umiddelbar afhjælpning igangsætter Ejendomme termisk desinfektion af vandsystemet (Udvalgte brusere/haner løber  med varmt vand i 45 minutter). Herefter igangsættes fejlretning med samarbejdspartner.
    Der foretages ikke nye prøver efter termisk desinfektion, da erfaringerne viser at risikoen fjernes efter desinfektion. Der foretages kun nye prøver efter at fejlretning på systemet er udført
  3. Hvis prøvesvarene viser, at der ingen forhøjet risiko er, så informerer Ejendomme ikke HH.

Opretning af evt. fejl i vandsystemet

Ejendomme igangsætter fejlretning på systemet, så mulighed for at forhøjet risiko kan forekomme igen elimineres.

Herefter udtages ny vandprøve for at påvise at systemet nu drives under korrekte forhold, således at legionella ikke kan forekomme i kritiske koncentrationer.

Svar på nye vandprøver håndteres som under punkt A og C

Ejendomme overvåger systemets drift og sørger efterfølgende for, at temperaturforholdene i varmt vands-systemet automatisk overvåges, samt at termisk desinfektion foretages som en integreret del af driften. Dette vil foregå uden gene for ejendommens drift.

Ledelse og organisation:

Drikkevandsforurening

Brand og Redning har den overordnede ledelse af beredskabet.

Legionella i vandanlæg

Ejendomme har det overordnede ansvar. Ejendomme har en fastlagt procedure for hvordan der udtages prøver samt hvordan der efterfølgende reageres afhængigt af prøvesvar.

Bemanding og udstyr:

Drikkevandsforurening

Det kan blive nødvendigt at købe vand på flasker, koge vandet og anskaffe ekstra vandbeholdere.

Afdelingschefer indkalder ekstra medarbejdere efter behov.

Kommunikation:

Drikkevandsforurening

Ved aktivering af den pågældende vandforsyningsindsatsplan kan der nedsættes en infogruppe bestående af repræsentanter fra direktionen i Silkeborg Kommune, Brand og Redning, vandforsyningen, tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed, repræsentant for analyselaboratoriet og politiet.

Infogruppen informerer berørte institutioner og borgere.

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation.

Legionella i vandanlæg

Ejendomme informerer lokalleder for det pågældende plejecenter samt sektionsledelsen om prøvesvar samt evt. uregelmæssigheder, der kræver korrigerende handlinger.

Kontaktoplysninger:

Brand- og redning Ejendomme Lokalleder Sektionsledelse