Drikkevandsforurening - Indsatsplan

Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Situation:

En beredskabssituation ift. vandforurening kan karakteriseres som:

  • En truet forsyningssituation, hvor der kræves en særlig indsats, som ikke kan klares med de ressourcer, vandforsyningen selv har til rådighed.
  • En krisesituation, hvor vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv eller helbred, eller hvor væsentlige sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige eller økonomiske interesser er truet. Det er en skærpende omstændighed, hvis der findes særligt følsomme forbrugere i forsyningsområdet. Især ældre, personer med svagt helbred og små børn er udsatte.

Legionella i vandanlæg, hvor smitten sker ved, at borgerne indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella. Idet mange forskellige vandanlæg kan sprede forstøvet vand, er der flere mulige smittekilder, men brusebadning antages at være den hyppigste smittevej.

Alarmering:

Drikkevandsforurening

Anmeldelse om forurening af drikkevand vil typisk indgå til Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune, et af kommunens almene vandværker, Politiet eller Brand og Redning. I alle tilfælde vil indsatslederen i Brand og Redning blive kontaktet.

Indsatsledelsen hos Brand og Redning aktiverer indsatsplan for det gældende vandforsyningsselskab.

Brand og Redning kender vagtordning og har telefonliste over de enkelte vandværkers kontaktperson herunder Silkeborg Vands rådighedsvagter.
Brand og Rednings indsatsledelse alarmerer lederen for de berørte plejecentre/skoler/daginstitutioner.

Legionella i vandanlæg

Ved forurening med Legionella i vandanlæg, vil alarmeringen typisk komme fra Ejendomme, som vil orientere lederen for det ramte plejecenter, sektionsledelsen og kommunens hygiejnekonsulent.

Opgaver

Drikkevandsforurening

Etablere og opretholde nødforsyning af rent drikkevand til kommunale institutioner, botilbud mv.

Legionella i vandanlæg

Ved Legionella i vandanlæg er væksten af bakterierne i de potentielle smittekilder begrænset. 

Da bakterien formerer sig i lunkent vand, men ikke i koldt vand (mindre end 20 ºC) og dør ved temperaturer over 50 ºC, er det vigtigt at hhv. det kolde og varme brugsvand overholder disse temperaturkrav.

Handling:

Drikkevandsforurening

Indsatsledelsen i Brand og Redning aktiverer indsatsplanen for den pågældende vandforsyning.

Brand og Redning etablerer et tæt samarbejde med den pågældende vandforsyning og Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune og eventuelt politiet.

Krisestaben kan indkaldes, hvis der er behov. Der henvises til den generelle indkaldelsesprocedure for krisestaben.

Indsatsledelsen orienterer cheferne for berørte afdelinger.

I samarbejde med drikkevandsforsyningen informeres de berørte institutioner om kogeanbefaling eller forbud mod at drikke vandet.

Lederen for plejecenter/skole/daginstitution sikrer, at berørte brugere ikke drikker forurenet vand.

En alternativ vandkilde etableres ved at koge vandet og/eller købe vand på flaske.

Nødforsyning af vand kan også sikres via tankvogne, udlægning af midlertidige forbindelsesledninger til tapsteder ved andre vandværker og private boringer.

Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed kan inddrages med henblik på rådgivning.

Legionella i vandanlæg

Prøvesvar sendes i elektronisk rapport til Ejendomme, typisk 10 dage efter indsendelse.

Hvis prøvesvarene viser forhøjet risiko, adviseres Sektionsledelsen. Sektionsledelsen sørger for eventuel videreformidling til lederen med henblik på en af tre følgende handlinger:

1. Hvis prøvesvarene viser, at der er behov for nærmere undersøgelser og fejlretning igangsætter Ejendomme dette med en samarbejdspartner.

2. Hvis prøvesvarene viser, at der er behov for umiddelbar afhjælpning igangsætter Ejendomme termisk desinfektion af vandsystemet (Udvalgte brusere/haner løber med varmt vand i 45 minutter). Herefter igangsættes fejlretning med samarbejdspartner.

Der foretages ikke nye prøver efter termisk desinfektion, da erfaringerne viser at risikoen fjernes efter desinfektion. Der foretages kun nye prøver efter at fejlretning på systemet er udført. 

3. Hvis prøvesvarene viser, at der ingen forhøjet risiko er, så informerer Ejendomme ikke plejecentersektionen.

Opretning af evt. fejl i vandsystemet

Ejendomme igangsætter fejlretning på systemet, for at eliminere forhøjet risiko.

Herefter udtages ny vandprøve for at påvise at systemet nu drives under korrekte forhold, så Legionella ikke kan forekomme i kritiske koncentrationer.

Svar fra nye vandprøver håndteres jf. overordnede handlinger.

Ejendomme overvåger systemets drift og sørger efterfølgende for, at temperaturforholdene i varmt vands-systemet automatisk overvåges, samt at termisk desinfektion foretages som en integreret del af driften.

Dette vil foregå uden gene for ejendommens drift.

Ledelse og organisation:

Drikkevandsforurening

Brand og Redning har den overordnede ledelse af beredskabet.

Legionella i vandanlæg

Ejendomme har det overordnede ansvar. Ejendomme har en fastlagt procedure for, hvordan der udtages prøver samt hvordan der efterfølgende reageres afhængigt af prøvesvar.

Bemanding og udstyr:

Drikkevandsforurening

Det kan blive nødvendigt at købe vand på flasker, koge vandet og anskaffe ekstra vandbeholdere.

Den ansvarlige ledelse indkalder ekstra medarbejdere efter behov.

Kommunikation:

Drikkevandsforurening

Alarmér altid Kommunikation, som rådgiver om kommunikation med berørte og om pressemeddelelser. Se i øvrigt indsatsplan for krisekommunikation i beredskabsplanen på beredskabsplan.silkeborg.dk
Ved aktivering af den pågældende vandforsynings indsatsplan, kan der nedsættes en infogruppe bestående af repræsentanter fra direktionen i Silkeborg Kommune, Brand og Redning, vandforsyningen, tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed, repræsentant for analyselaboratoriet og politiet.
Infogruppen informerer berørte institutioner og borgere.
Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation.

Legionella i vandanlæg
Ejendomme informerer leder for det pågældende tilbud om prøvesvar samt evt. uregelmæssigheder, der kræver korrigerende handlinger.

Kontaktoplysninger:

Brand- og Redning
Ejendomme
Nærmeste leder
Sektionsledelse
Kommunikation