Delplan for Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner findes på de underliggende sider.
Godkendt af: Byrådet og Afdelingsledelsen
Dato: 1. januar 2022

Afdelingens kritiske ydelser: 

Sikre medicin, mad/drikke, ly/tag over hovedet og anden livsnødvendig pleje – basale livsvigtige behov.

Sikre, at der er de nødvendige personaleressourcer til rådighed.

Sikre, at der er den nødvendige kapacitet til rådighed i forhold til fx ekstraordinære udskrivelse.

Afdelingens interne krisestyringsorganisation:

Kriseleder:

Malene Herbsleb, Sundheds- og Omsorgschef

2138 6514

malene.herbsleb@silkeborg.dk 

Stedfortræder:

Rikke Gjellerod, Sektionsleder tværgående sundhed

4030 4139

rikkefloe.gjellerod@silkeborg.dk

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

Steffen Laugesen, Sektionsleder Staben

8970 1865

SteffenRanfelt.Laugesen@silkeborg.dk

Stedfortræder:

Rikke Gjellerod, Sektionsleder tværgående sundhed

4030 4139

rikkefloe.gjellerod@silkeborg.dk

Ansvarlig for involverede personer:

Jette Laumand, Sektionsleder plejecentre

2170 3256

jettemarie.laumand@silkeborg.dk

Stedfortræder:

Steffen Brun, Sektionsleder borger eget hjem

2058 6149

steffen.brun@silkeborg.dk

Løsningsansvarlig:

Michael Pang, Sektionsleder Myndighed

2191 4767

MichaelEriksen.Pank@silkeborg.dk

Stedfortræder:

Stinne Mensberg, Funktionsleder Myndighed

8970 5065

StinneOstergard.Mensberg@silkeborg.dk

Ansvarlig for kommunikation:

Steffen Laugesen, Sektionsleder Staben

8970 1865

SteffenRanfelt.Laugesen@silkeborg.dk

Stedfortræder:

Rikke Gjellerod, Sektionsleder tværgående sundhed

4030 4139

rikkefloe.gjellerod@silkeborg.dk

Kommunikationsafdelingen:

Hans Mogensen, Kommunikationschef

6115 4717

hans.mogensen@silkeborg.dk

Stedfortræder

Anne Louise Brix Kvols, Kommunikationskonsulent

5162 7217

AnneLouiseBrix.Kvols@silkeborg.dk

Øvrige:

Allan Madsen, Ejendomschef

Sundhedsfaglige ledere

Konsulent med ansvar for kvalitet og faglige instrukser

Mødested:

Primært samlingssted ved aktivering af krisestaben på driftsniveau 1: Lokale C121 på Rådhuset, Søvej 1.

Sekundært mødested (hvis krisestaben er aktiveret på niveau 2 eller hvis C121 af anden årsag ikke kan benyttes): Lokale E223 på Rådhuset, Søvej 3.

Krisestaben kan desuden beslutte at mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige deltagere i forbindelse med aktivering.

Krisestaben skal overveje, hvornår og om virtuelle møder kan erstatte fysiske møder. I Silkeborg kommune bruges Microsoft teams

Indkaldelse:

Kontakt sker med telefon, sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes primært.

Chefer/ledere i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab:

Sundheds- og Omsorgschef Malene Herbsleb deltager i krisestaben. Ved afbud eller fravær deltager stedfortræder Rikke Gjellerod

Alarmering: 

Krisestaben aktiveres, når et medlem af krisestaben, Sundhedsstyrelsen, Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) i Region Midtjylland eller politiet vurderer, at en hændelse kræver højeste beredskabsniveau.

Ved større ulykker eller anden ekstraordinær og udefrakommende hændelse kan indgå til Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral på tlf.: 89 70 35 99

Meldingen videregives til vagthavende indsatsleder, som underretter beredskabsdirektøren. Beredskabsdirektøren fastsætter beredskabsniveau og kan alarmere krisestab og relevante afdelingsledere.

Hos interne hændelser, som afviger fra den normale driftssituation starter indsatsen i egen afdeling eller sektion på baggrund af indarbejdede procedurer.

Hvis afdelingens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til at genoprette driften til normalt niveau, skal Sundheds- og Omsorgschefen foretage en hurtig vurdering af beredskabsniveau for opgavens løsning.

Sundheds- og Omsorgschefen kontakter beredskabschefen og i fællesskab fastsætter de det endelige beredskabsniveau.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver:

 • Valider og beslut niveau for krisehåndtering
 • Beslut mødested
 • Aktiver
 • Følg dagsordenen

Se uddybende opgaver for kriselederen

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Tilvejebring det samlede situationsbillede
 • Indret krisestabens mødelokale
 • Opstart log
 • Opstart af løbende situationsbillede
 • Sørg for iværksættelse af skærpet overvågning af relevante funktionspostkasser

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring (link)

Opgaver til ansvarlig for involverede personer:

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og interessent analyse
 • Tag hånd om involverede medarbejdere/borgere
 • Kommuniker med berørte medarbejdere

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring (link)

Opgaver til løsningsansvarlig:

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Bidrag til situationsbillede og vurdering af skadesomfang
 • Sikre fortsat drift
 • Kommuniker med leverandører

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring (link)

Opgaver til ansvarlig for kommunikation:

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde
 • Følg indsatsplan for krisekommunikation
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information
 • Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring (link)

Kontaktoplysninger:

Afdelingsledelsen
Sektionsledelser
Konsulent ansvarlig for kvalitet og faglige retningslinjer
Beredskabschefen
Sundhedsstyrelsen
Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed
Praksiskonsulent
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Giftlinien
Fødevarestyrelsen
Beredskabsstyrelsen
Lederforum
Hygiejnekonsulent eller koordinatorer