Delplan for Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner findes på de underliggende sider.
Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Inge Bank
Dato: 18. december 2017.

Afdelingens kritiske ydelser: 

Sikre medicin, mad/drikke, ly/tag over hovedet og anden livsnødvendig pleje – basale livsvigtige behov

Afdelingens interne krisestyringsorganisation:

Chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen er overordnet ansvarlig for sundhedskrisestaben.

Sundhedskrisestaben består af lederforum. Dvs. at de personer, der har ansvaret for den daglige drift, også har ansvaret i en ekstraordinær situation.

Chefen for sundheds- og Omsorgsafdelingen er ansvarlig for at vurdere omfanget af den indtrufne hændelse og herunder vurdere, om sundhedskrisestaben skal indkaldes.

Sundhedskrisestaben sædvanlige mødested på Rådhuset eller Rødegård Plejecenter udgør afdelingens samlingssted. Endelig udpegning sker på baggrund af den konkrete hændelse. 

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab:

Sundheds- og Omsorgschefen er fast medlem af krisestaben for sundhedsberedskabet.

Alarmering:

Sundhedsberedskabets krisestab aktiveres, når et medlem af krisestaben, Sundhedsstyrelsen, Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) i Region Midtjylland eller politiet vurderer, at en hændelse kræver højeste beredskabsniveau.

Større ulykke eller anden ekstraordinær og udefrakommende hændelse:

Alarmering ved større ulykker kan indgå til Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral på 89 70 35 99.

Meldingen videregives til vagthavende indsatsleder, som underretter beredskabsdirektøren. Beredskabsdirektøren fastsætter beredskabsniveau og kan alarmere krisestab og relevante afdelingsledere.

Interne hændelser, som afviger fra den normale driftssituation:

Indsatsen starter i egen afdeling eller sektion på baggrund af indarbejdede procedurer.

Hvis afdelingens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til at genoprette driften til normalt niveau, skal Sundheds- og Omsorgschefen foretage en hurtig vurdering af beredskabsniveau for opgavens løsning.

Sundheds- og Omsorgschefen kontakter beredskabschefen og i fællesskab fastsætter de det endelige beredskabsniveau.

Kriselederens opgaver:

Når der indtræffer hændelser, som afviger fra den enkelte afdeling eller stabs normale driftssituation, indledes løsningen af opgaven i egen afdeling eller stab på baggrund af indarbejdede procedurer.

I tilfælde af at egne ressourcer ikke er tilstrækkelige, skal Sundheds- og Omsorgschefen foretage en hurtig vurdering af det nødvendige beredskabsniveau for opgavens løsning.

Chefen for Sundheds- og Omsorgsafdelingen leder mødet med udgangspunkt i dagsordensskabelon. Der udpeges en sekretær.

Der skaffes et overblik over krisens omfang. Derefter koordineres og igangsættes de nødvendige handlinger ud fra den aktuelle indsatsplan.

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

Sekretæren i sundhedskrisestaben er ansvarlig for de administrative opgaver.

En vigtig del af krisehåndteringen er indsamling af informationer om hændelsens omfang og beskaffenhed. Dette gøres ved:

  • Logføring af situationens udvikling
  • Udfærdigelse af beslutningsreferater fra møder
  • Håndtering af klassificerede/følsomme informationer indenfor sundhedsområdet
  • Overvåge indrapporteringer til kommunen via e-mail, telefon og andre medier under krisen
  • Løbende kontakt og dialog med driften
  • Følge mediebilledet, holde tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikre koordination med krisekommunikationen 

Opgaver til ansvarlig for kommunikation:

Sundheds- og Omsorgschefen udpeger en medarbejder, der i samarbejde med sundhedskrisestaben, er ansvarlig for at sikre kommunikationen.

Informationen skal rettes til såvel direkte berørte borgere og virksomheder, som til alle øvrige i kommunen.

Sekundært vil der være behov for information til andre interessenter, såsom borgere og virksomheder uden for kommunen, øvrige myndigheder, interesseorganisationer.

Informationsforpligtelsen varetages:

  • Ved beredskabsniveau 1. i egen afdeling eller stab.
  • Ved beredskabsniveau 2. i egen afdeling eller stab, evt. med bistand fra kommunikationschefen.

Er beredskabsniveauet 3. varetages krisekommunikationen ved kommunikationschefen eller anden talsmand udpeget af krisestaben.

Kontaktoplysninger:

Sundheds- og Omsorgschefen