Opgave

Ved mistanke om CBRNE-hændelser skabes der overblik over omfanget af hændelsen:

 •  Antal borgere smittede
 •  Antal personale smittede
 •  Særlige faremomenter
 •  Prioritering af opgaver
 •  Behov for evakuering
 • Begræns skaderne som følge af miljøuheldet

Hvem

Den person, der opdager uheldet alarmerer.
Ved mistanke om en CBRNE-hændelse skal der altid alarmeres 1-1-2, hvorefter AMK og Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed bliver orienteret fra alarmcentralen.

De daglige ledere vurderer, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser og særlig indsats til relevante ledere.
 

Hvornår

Når hændelsen indtræffer

Handling

De konkrete opgaver, som skal planlægges, kan være følgende:

 • Afklare og yde nødvendig hjælp til berørte borgere
 • Varetage pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene
 • Medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet i sygehusvæsenet for andre sygdomme
 • Deltage i (masse)vaccination af dele af befolkningen
 • Deltage i omsorg for personer anbragt i karantæne
 • Rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger
 • Sørge for forsyning med rent drikkevand til borgere i hjemmeplejen ved drikkevandsforurening
  

Bemanding

Vagthavende indsatsleder kontakter beredskabschef, der efterfølgende kontakter relevante organisationer.
Ofte vil det være kommunens sundhedspersonale, der skal varetage opgaver i forbindelse med CBRNE-hændelser.
Sundheds-og Omsorgschefen udstikker retningslinjer for en aktuel situation i et samarbejde med beredskabschefen og krisestaben.
 

Kontaktoplysninger

Brand og Redning
Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed
Krisestaben
Sundheds- og Omsorgschef
Kontaktperson i hygiejneorganisationen
Sektionsledelsen
Praksiskonsulent
Nøddepot på Rødegård