CBRNE-beredskab - Indsatsplan

Udarbejdet af: Marie Louise Daugård
Godkendt af: Byrådet
Dato: 18. december 2017

Situation

Der er sket en større ulykke som involverer enten:

C: kemiske stoffer
B: biologisk materiale
R: radiologisk materiale
N: nukleart materiale
E: eksplosive stoffer

CBRNE-hændelser kan være utilsigtede hændelser, f.eks. i forbindelse med fremstilling, anvendelse eller transport af farlige stoffer, eller det kan være tilsigtede handlinger.

Hændelserne kan påvirke mennesker i umiddelbar nærhed ved at medføre sygdom, tilskadekomst og/eller eksposition med risiko for, at sygdom opstår efterfølgende.
Der kan være risiko for, at stofferne spredes med vinden eller via vandforsyningen over et større område og dermed påvirker en større del af befolkningen.

Det er sandsynligt, at praktiserende læger og kommunalt sundhedspersonale kommer i direkte kontakt med patienter, der har været udsat for CBRNE-disponering. 

Alarmering:

En alarmering eller en anmeldelse i forbindelse med en CBRNE-hændelse eller mistanke herom vil indgå til alarmcentralen (1-1-2) eller til politiet (1-1-4), som er ansvarlig for aktivering/alarmering af de relevante beredskabsaktører.

Ved CBRNE-hændelser vil der – ud over indsættelse af de generelle beredskabsaktører (politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet) – ske en aktivering og eventuel indsættelse af CBRNE-ekspertberedskaberne.

Politi, Brand og Redning, Sundhedsstyrelsen eller AMK alarmerer krisestaben.

Krisestaben videregiver information til alle berørte afdelinger.

Ved mistanke om sygdom forårsaget af CBRNE-relaterede hændelser kontaktes AMK og Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Opgaver:

 • Deltage i vaccination af dele af befolkningen.
 • Afklare og yde fornøden hjælp til berørte borgere i fareområdet
 • Varetage pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene
 • Varetage pleje og omsorg for (smitsomt) syge, som vurderes at kunne opholde sig i eget hjem
 • medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet sygehusvæsenet for andre sygdomme
 • Deltage i (masse)vaccination af dele af befolkningen
 • Deltage i omsorg for personer anbragt i karantæne
 • Rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger
 • Sørge for forsyning med rent drikkevand til berørte borgere ved drikkevandsforurening

Handling:

Krisestaben aktiverer de afdelinger og driftsområder, som berøres af hændelsen.

Afhængig af ulykkens karakter kan krisestaben i samråd med relevante parter planlægge følgende opgaver:

 • Iværksætte at indkvartering af lettere påvirkede borgere på plejecentre/midlertidige pladser og drage omsorg for smittede i eget hjem
 • Aktivere skærpede hygiejnekrav og rådgivning herom hos personale og berørte borgere
 • Aktivere indsatsplan for massevaccination

Region Midtjyllands redningsberedskab er ansvarlig for rensning af forurenede personer på skadestedet inden lægelig behandling.

AMK, Sundhedsstyrelsen og Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed kan yde rådgivning til kommunen om særlige forholdsregler ved den givne hændelse.

Afhængigt af hændelsens omfang skal krisestaben koordinere indsatsen med nabokommuner og Region Midtjylland. 

Ledelse og organisation:

Krisestaben er ansvarlig for ledelsen.

Det berørte driftsområdes ledelse har ansvaret for indsatsen på det pågældende driftsområde. Der afrapporteres til krisestaben.

Bemanding og udstyr:

Hvilket personale og udstyr indgår i indsatsen?

Hændelsen kan kræve at medarbejdere og udstyr fra mange forskellige afdelinger involveres. En stærk koordination og vidensdeling er derfor påkrævet.

Sundhed og Omsorgsafdelingen etablerer særlige grupper til at varetage opgaver i pleje og behandling af syge borgerer, dels for at sikre den nødvendige behandling under hensynstagen til faglighed og ekspertise, dels for at minimere smittespredningen.

Hygiejneorganisationen involveres når det er relevant.

Værnemidler (se action card 4).

Kommunikation:

Politiet er ansvarlig for aktivering/alarmering af relevante beredskabsaktører.

Da håndtering af CBRNE-hændelser kan være kompleks og kræve specialindsigt, kan offentlige myndigheder få rådgivning og bistand fra følgende eksperter:

 • Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen (C, E)
 • Giftlinjen, Region Hovedstaden (C)
 • Epidemiologisk afdeling på Statens Serum Institut (B)
 • Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen (R)
 • Nukleart Beredskab, Beredskabsstyrelsen (N)

Dertil kommer Sundhedsstyrelsens beredskabsvagt, som i relation til CBRNE-hændelser konkret kan samarbejde med indsatsledelsen og ekspertberedskaberne om – på grundlag af de foreliggende oplysninger – at afgrænse hvilken personkreds, der skal anses for at kunne være udsat (eksponeret) for et eller flere CBRNE-stoffer.

Kontaktoplysninger:

Alarmcentralen (1-1-2)
Politiet (1-1-4)