CBRNE-beredskab - Indsatsplan

Godkendt af: Afdelingsledelsen og Byrådet
Dato: 1. januar 2022

Situation

Der er sket en større ulykke som involverer enten:
C: kemiske stoffer
B: biologisk materiale
R: radiologisk materiale
N: nukleart materiale
E: eksplosive stoffer

CBRNE-hændelser kan være utilsigtede hændelser, f.eks. i forbindelse med fremstilling, anvendelse eller transport af farlige stoffer, eller det kan være tilsigtede handlinger.
Hændelserne kan påvirke mennesker i umiddelbar nærhed ved at medføre sygdom, tilskadekomst og/eller eksposition med risiko for, at sygdom opstår efterfølgende.

Der kan være risiko for, at stofferne spredes med vinden eller via vandforsyningen over et større område og dermed påvirker en større del af befolkningen.

Det er sandsynligt, at praktiserende læger og kommunalt sundhedspersonale kommer i direkte kontakt med patienter, der har været udsat for CBRNE-disponering.

Alarmering:

En alarmering eller en anmeldelse i forbindelse med en CBRNE-hændelse eller mistanke herom vil indgå til alarmcentralen (1-1-2) eller til politiet (1-1-4), som er ansvarlig for aktivering/alarmering af de relevante beredskabsaktører.

Ved CBRNE-hændelser vil der – ud over indsættelse af de generelle beredskabsaktører (politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet) – ske en aktivering og eventuel indsættelse af CBRNE-ekspertberedskaberne.

Politi, Brand og Redning, Sundhedsstyrelsen eller AMK alarmerer krisestaben.

Krisestaben videregiver information til alle berørte afdelinger.
Ved mistanke om sygdom forårsaget af CBRNE-relaterede hændelser kontaktes AMK og Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed

Opgaver:

Overordnet er det kommunens opgave at yde nødvendig støtte og hjælp til de borgere, der måtte
være ramt af den konkrete hændelse.

Derudover kan kommunen have til opgave at varetage pleje- og omsorgsopgaver for ekstraordinært udskrevne borgere.
• Yde den nødvendige hjælp til borgerne
• Aflaste hospitalsvæsenet
• Deltage i evt. vaccination af befolkning/befolkningsgrupper
• Deltage i omsorg for personer i karantæne
• Sørge for rent drikkevand til borgerne i samarbejde med f.eks. Beredskabsstyrelsen.
• Rådgive om smitteforebyggende tiltag og hygiejniske foranstaltninger.

Handling:

Krisestaben aktiverer de afdelinger og driftsområder, som berøres af hændelsen.
Afhængig af ulykkens karakter kan krisestaben i samråd med relevante parter planlægge følgende opgaver:
• Iværksætte at indkvartering af lettere påvirkede borgere på plejecentre/midlertidige pladser og drage omsorg for smittede i eget hjem
• Aktivere skærpede hygiejnekrav og rådgivning herom hos personale og berørte borgere
• Aktivere indsatsplan for massevaccination

Region Midtjyllands redningsberedskab er ansvarlig for rensning af forurenede personer på skadestedet inden lægelig behandling.

AMK, Sundhedsstyrelsen og Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed kan yde rådgivning til kommunen om særlige forholdsregler ved den givne hændelse.

Afhængigt af hændelsens omfang skal krisestaben koordinere indsatsen med nabokommuner og Region Midtjylland.

Ledelse og organisation:

Indsatsen vil typisk være ledet af AMK. Sundheds- og Omsorgschefen afrapporterer til krisestaben.

Bemanding og udstyr:

Både AMK og det øvrige beredskab kan bestille ydelser ved kommunens sundhedsberedskab ved CRBNE-hændelser.
Det relevante personale indkaldes til opgaven.
Afhængig af hændelsen anvendes personlige værnemidler, som fås hos beredskabet, hospitalet eller akutdepot.
Ressourcer til transportopgaver omfatter vejvæsenets personale og materiel, private vognmænd og entreprenørfirmaer samt hjemmeværnets personel og materiel.

Kommunikation:

Kommunens kommunikationsafdeling varetager borgerinformation og kontakten til offentlige medier.

Kontaktoplysninger:

Alarmcentralen (1-1-2)
Politiet (1-1-4)

Politiet er ansvarlige for aktivering/alarmering af relevante beredskabsaktører.

Der kan indhentes rådgivning hos:
• Kemisk beredskab, Beredskabsstyrelsen
• Nukleart beredskab, Beredskabsstyrelsen
• Center for biosikring og bioberedskab (CBB)
• Statens Seruminstitut
• Sundhedsstyrelsen, strålebeskyttelse
• Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste
• Styrelsen for patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning