Personskade - Action Card

Oprettelse/revision
Dette action card er udarbejdet af Ulla Jørgensen
Gennemgået af Beredskabsgruppen
Godkendt af Inge Bank/Lederforum den 6 december 2017

Opgave:

Skab overblik over hændelsen

Stands ulykken:

Inden man begynder den egentlige førstehjælp, skal ulykken standses. Det vil sige trafikken skal standses, motoren stoppes, elektriciteten afbrydes, gastilførslen afbrydes, den druknede bringes op af vandet og så videre. Kan man ikke umiddelbart standse ulykken, må man få den tilskadekommende væk fra faren, det vil sige, at det kan blive nødvendigt at flytte vedkomne.

Egen sikkerhed

Det er helt afgørende, at hjælperen/vidnet ikke selv bliver et nyt offer. Trafikulykker, ildebrande, drukneulykker eller brøndulykker er særligt farlige for den, der forsøger at redde den forulykkede.

Vurdér den tilskadekomne

Når man er ved den tilskadekomne, vil man hurtigt ved råb og berøring kunne afgøre om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs.

Det grundlæggende princip man anvender i al førstehjælp til syge/tilskadekomne er:

 • A – Airway (frie luftveje)
 • B – Breathing (vejrtrækning)
 • C – Circulation (kredsløbet og hjertet)

Førstehjælpens 4 hovedpunkter er:

 1. Skab sikkerhed
 2. Vurdér personen
 3. Tilkald hjælp
 4. Giv førstehjælp
 • Giv psykisk førstehjælp – tal beroligende med den/de tilskadekomne.

Uheld med kemiske stoffer:

På hud eller i øjne - skyl med vand.

Indtagelse eller indånding – søg læge eller skadestue.

Hvem:

Den person der er – eller kommer tilstede ved ulykken

Hvornår:

Når hændelsen indtræffer

Handling:

Ring til alarmcentralen. Tryk (0)-1-1-2

Fortæl, at I har brug for ambulance

 • Hvem du er
 • Adressen du ringer fra
 • Dit Telefon nr.
 • Hvad der er sket
 • Hvor mange tilskadekomne, der er tale om

Modtag ambulancen ved indkørslen til ulykkesstedet og vis vej til skadestedet.

Sørg for frie køreveje.

Kontakt lokalledelsen og informer om hændelsen

Kontaktoplysninger:

Se kontaktnumre i beredskabsplanens højremenu

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Vær opmærksom på, om den tilskadekomne og/eller eventuelle vidner til ulykken har behov for krisehjælp.