Alvorlig personrettet hændelse - Indsatsplan

Udarbejdet af: Ulla Jørgensen og Sundhed og Omsorgs arbejdsgruppe for beredskabsplaner
Godkendt af: Inge Bank / Lederforum
Dato: 6.december 2017

Situation

Et eller flere personaler, i Sundhed og Omsorg, bliver udsat for alvorlig personrettet hændelse 

Alarmering

Personalet ringer 112 via telefon eller 112 app.

Derefter kontaktes den lokale leder.

Opgaver

  • Bevare roen og undgå panik
  • Skabe overblik over situationen

Handling

Alarmere

Én person på hændelses- eller arbejdsstedet leder "slagets gang" og følger alarmeringsinstruksen.

Sektionsledelsen informeres.

Sundhed- og Omsorgschefen informeres og, om nødvendigt, indkalder Krisestaben.

Det er vigtigt at der informeres hurtigt til den øverste ledelse og at disse informeres løbende.

Psykisk førstehjælp kan blive aktuel selvom folk umiddelbart virker afklarede.

Ledelse og organisation

Det berørte steds ledelse har ansvaret for indsatsen og kontakten til politiet til Krisestaben er trådt sammen.

Krisestaben sørger for den overordnede koordinering. 

Bemanding og Udstyr:

Personale på stedet
ledelsen

Kommunikation

Krisestaben modtager orientering

Krisestaben har ansvaret for information til det berørte steds ledelse, samt information til pårørende og pressen.

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation. 

Kontaktoplysninger

Politi

Distrikts- og lokalledere

Krisestaben

Psykologer (krisehjælp)

Andre vigtige opmærksomhedspunkter:

112 app Danmark er installeret på sundhed og Omsorgs mobile enheder.

Kaldes alarmcentralen via appen, sendes mobilens GPS-koordinationer automatisk til vagtcentralen.

Se også kommunens tilbud om krisehjælp