Situation

Hvad er krisesituationen?

Hvad er faren? Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Vold er den adfærd en person viser, når han/hun truer, skader eller ødelægger genstande eller skader andre personer.
Voldelig adfærd er fysisk og/eller psykisk overskridelse af et andet menneskes grænse, hvorved personen føler sig truet eller krænket.
Indsatsen skal virke forebyggende, således at volden/truslen om vold optimalt set undgås. 

Alarmering

Hvor kan alarmer komme fra?
Hvem alarmerer videre?
Hvem skal alarmeres? (Hvad er kommandovejen?)
Hvordan alarmeres de?

Alarmeringen kommer fra involveret personale enten direkte eller indirekte (kan høre støj, mv)

Personalet forventes at bære mobil alarmenhed, hvis der kan opstå vold eller trusler om vold. 

Alarmen aktiveres eller ring 112.

Opgaver

Hvilke opgaver skal løses? Hvad er i fokus?

Konflikten skal søges nedtrappes/afvikles.
Forlad om muligt stedet – vær altid opmærksom på flugtveje.
Forsøg at tale borgeren til ro og skab ro om situationen.
Forsøg at skærme andre borgere – få dem fjernet fra stedet. 

Handling

Handlingerne for den praktiske udførelse. Hvilke andre aktører (afdelinger, myndigheder mm.) skal indsatsen koordineres med? 

Tilkald om muligt en kollega eller anden form for hjælp.
Hvis der er fare for overfald, forsøg at forlade lokalet og søg tilflugt i et lokale, der kan aflåses.

Kontakt hurtigst muligt afdelingsleder, der tager kontakt til relevante andre aktører

Ledelse og organisation

Hvem har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse?
Hvordan er indsatsen organiseret?

Medarbejdere, der er involveret i hændelsen, er ansvarlig for at de aftalte procedurer sættes i værk

Bemanding og udstyr

Hvilket personale og udstyr indgår i indsatsen? 

Det personale, der er på arbejde, håndterer situationen.
Efter aftale med afdelingsleder kan der indkaldes ekstra personale.
Alle tilbud har mulighed for tryghedsalarmer. 

Kommunikation

Internt:
Hvem skal informeres, og hvem gør det?

Eksternt:
Hvem skal informeres, og hvem gør det?

Alle episoder drøftes efterfølgende i AMR-regi og på personalemøder.
Der udarbejdes en risikovurdering på alle borgere, der skal kendes af alle samarbejdspartnere.

Eksterne samarbejdspartnere orienteres i det omfang, det giver mening.

Kontakt oplysninger

Hvem er de centrale personer, der skal kontaktes?
Hvordan kontaktes de?

Se kontakt oplysninger under det enkelte tilbud.

Ved politianmeldelse orienteres Socialchef Dorte Eastwood – 23 49 56 58 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Carsten Andersen
Godkendt af Dorte Eastwood/sektionsledelsen d.15.11.17

Action cards

Oversigt over action cards, der er udarbejdet for at understøtte indsatsplanen findes under det enkelte tilbud.