Situation

Vold er den adfærd en person viser, når han/hun truer, skader eller ødelægger genstande eller skader andre personer. 

Voldelig adfærd er fysisk og/eller psykisk overskridelse af et andet menneskes grænse, hvorved personen føler sig truet eller krænket.

Indsatsen skal virke forebyggende, så volden/truslen om vold optimalt set undgås. 

Alarmering

Alarmen kan komme fra medarbejdere, borgere eller fra tryghedsalarmerne.

Tryghedsalarmen aktiveres og de lokale procedurer følges.

Alarmen går direkte til Brand og Redning

Opgaver

Konflikten skal søges nedtrappet/afviklet. 

Forlad om muligt stedet – vær altid opmærksom på flugtveje.

Forsøg at tale borgeren til ro og skab ro om situationen.

Forsøg at skærme andre borgere – få dem fjernet fra stedet. 

Handling

Tilkald om muligt en kollega eller anden form for hjælp. 

Hvis der er fare for overfald, forsøg at forlade lokalet og søg tilflugt i et lokale, der kan aflåses.

Kontakt hurtigst muligt funktionsleder, der kontakter relevante aktører. Politiet kan inddrages i konfliktløsningen.

Ledelse og organisation

Medarbejdere, der er involveret i hændelsen, er ansvarlig for at de aftalte procedurer sættes i værk.

Alle borgere er risikovurderet (beskrivelse i Sensum) og problemadfærd er beskrevet.

Bemanding og udstyr

Det personale, der er på arbejde, håndterer situationen. 

Efter aftale med funktionsleder kan der indkaldes ekstra personale.

Alle tilbud har mulighed for tryghedsalarmer. 

Kommunikation

Alle episoder drøftes efterfølgende i AMR-regi og på personalemøder. 

Der udarbejdes en risikovurdering på alle borgere, der skal kendes af alle samarbejdspartnere.

Eksterne samarbejdspartnere orienteres i det omfang, det giver mening.

Kontakt oplysninger

Funktionsleder

Sektionsleder

Brand og Redning

Se kontaktoplysninger i sort boks. 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunker

Se også det retningsgivende dokument "Forebyggelse af overgreb og voldsomme episoder".

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen.

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3. marts 2021

Action Cards

Der er ikke knyttet Action Cards til denne indsatsplan.