Opgave

Medarbejdere – både kommunalt og ansatte hos private leverandører – med direkte borgerkontakt orienteresom den ekstraordinære situation.

Borgere, der er smittet, skal være isolerede i deres bolig, indtil de har været symptomfri i et døgn.

Medarbejdere, der er smittede, skal blive hjemme, indtil de har været symptomfri i et døgn.

Obs at der kan være andre regler for opretholdelse af selvisolation og antal af døgn man skal være symptomfri, for specifikke sygdomme.

Medarbejdere informeres om forebyggelse af smittespredning.

Medarbejdere må ikke arbejde på tværs af rene og inficerede boliger og inddeles således i teams.

Til afbrydelse af smitteveje anvendes primært de generelle og sekundært de supplerende infektionshygiejniske retningslinjer.

Hvem

Hygiejnenøglepersonen i hvert område planlægger i samarbejde med afdelingsledelse og den hygiejneansvarlige (sundhedskoordinator), indsatsen.

Hygiejnenøglepersonen orienterer og underviser lokalt i forebyggelse af smittespredning.

Funktionslederne planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave.

Krisestaben informerer løbende om nødvendige instrukser om særlig indsats til relevante ledere og medarbejdere.

Hvornår

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Socialtilsyn Nord og Styrelsen for Patientsikkerhed varsles kommunens vagthavende indsatsleder.

Handling

Håndhæve de grundlæggende og supplerende infektionshygiejniske retningslinjer.

Ansvaret for overholdelse af retningslinjerne påhviler personalet, men det er vigtigt at inddrage borgeren og de pårørende, hvor det er relevant.

Borgeren skal informeres, instrueres og eventuelt assisteres i relevante infektionshygiejniske forholdsregler,
herunder især håndhygiejne og evt. brug af værnemidler.

Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.

Minimere antallet af indlæggelser.

Bemanding

Funktionslederne i de enkelte tilbud forbereder og indkalder ekstra medarbejdere efter behov.

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler.

Der er etableret et beredskab af værnemidler på Rødegård plejecenter, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Der oprettes evt. ekstra værnemiddeldepoter på lokationer kun for Socialafdelingen.

Kontaktoplysninger

Se kontaktoplysninger i sort boks.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Dette dokument suppleres eller erstattes evt. af andre vejledninger udarbejdet centralt i kommunen.

Se evt. også det retningsgivende dokument for ”Borgernes behov for behandling” samt ”Hygiejne-håndhygiejne”.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen.

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3.marts 2021.