Indsatsplan pandemier, epidemier og andre smitsomme sygdomme

Socialafdelingen

Situation

En epidemi siges at forekomme, når en smitsom sygdom breder sig meget hurtigt i en befolkningsgruppe i et bestemt område.

Hvis sygdomsudbredelsen bliver verdensomspændende, kalder man det en pandemi.

I Danmark regnes det for en epidemi, når antallet af sygdomstilfælde bliver fordoblet på en uge.

Ved en epidemi kan myndighederne anvende specielle regler for forebyggelse og bekæmpelse.

En særligt smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn.

Udbruddet af en særligt smitsom sygdom vil udgøre en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner i sundheds- og ældreplejen,
tilbud på socialområdet mv., idet en stor del af personalet vil være sygemeldt.

Alarmering

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme.

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed, KL, Region midt og andre myndigheder inddrages efter behov og alarmerer via skriftlig orientering
og instruks det kommunale kriseberedskab.

Socialchefen indkalder krisestaben i Socialafdelingen.

Medarbejdere informeres om situationen af nærmeste leder.

Opgaver

Silkeborg Kommune skal kunne aflaste og støtte regionens sygehuse i situationer med et større udbrud af smitsom sygdom.

Der kan være tale om alvorlig farlig smitsom sygdom, om biologisk terrorisme, større udbrud af smitsom sygdom i et område, eller en naturlig
epidemi, f.eks. influenza.

Den samlede belastning af sundhedsvæsenet forventes at være betragtelig, idet der også må forventes et betydeligt frafald blandt sundhedspersonalet.

Fokus vil være på hygiejne, herunder at afbryde smitteveje, pleje af sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods
sygemeldinger blandt personale.

Medarbejderne skal iværksætte hygiejniske foranstaltninger, og i samarbejde med praktiserende læger forebygge og behandle
infektioner/epidemiske sygdomme af borgerne i eget hjem/plejehjem.

Der skal være fokus på, hvordan medarbejderne klædes optimalt på til opgaverne.

Massevaccination kan komme på tale og andre forebyggende foranstaltninger som f.eks. teststrategier.

Handling

De berørte afdelingers indsatsplan for smitsomme sygdomme og evt Action Cards aktiveres.

Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, afstand, brug af værnemidler,
rengøring og bortskaffelse af affald.

Region Midtjylland kontaktes ved behov for brug af karantænefaciliteter, medmindre det er kommunen der bistår med disse.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af massevaccination i samarbejde med almen praksis.

Krisestaben aftaler med Sundhedsstyrelsen, Socialtilsyn Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed, Region midt, KL og evt. AMK eller andre
myndigheder, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikerer, samt hvad opgaverne er.

Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente, bearbejde og udfærdige relevant information og vejledninger til sundhedsvæsenet i regioner og kommuner.

Derudover vil der evt. være opgaver som:

  • Modtagelse af masseudskrevne patienter fra sygehus
  • Pleje og omsorg til smittede og raske borgere
  • Sikre faciliteter til massevaccination og tests
  • Sikre værnemidler

Ledelse og organisation

Kommunens Krisestab har den øverste ledelse.

Socialafdelingens krisestab har ansvaret for indsatsen i Socialafdelingen, hvor den normale ledelsesstruktur så vidt muligt fortsat er gældende.

Der informeres løbende til krisestaben fra de forskellige ledelsesområder.

Hygiejneorganisationen aktiveres og inddrages efter behov.

De infektionshygiejniske retningslinjer følges.

Bemanding og udstyr

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos medarbejderne.

Ledelsen vurderer i det enkelte ledelsesområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale og hvordan disse klædes på til den
ekstraordinære opgave.

Der er etableret et kommunalt beredskab af værnemidler på Rødegård plejecenter, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Der kan være behov for oprettelse af ekstra depot for værnemidler internt i Socialafdelingen.

Kommunikation

Kommunens krisestab orienterer krisestaben i Socialafdelingen om aftalerne vedr. håndtering af indsatser og opgaver i forbindelse med smitten.

Krisestaben i Socialafdelingen orienterer videre driften.

Orienteringen skal indeholde vejledninger omkring forebyggelse af smitte og minimering af smittespredning.

Driften orienterer tilbage til Krisestaben vedrørende status på antal smittede og planlagte og igangsatte indsatser.

Krisestaben koordinerer og igangsætter de nødvendige handlinger.

Krisestaben aftaler med relevante myndigheder og samarbejdspartnere, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikerer.

Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente, bearbejde, og udfærdige relevant information og vejledning til sundhedsvæsenet i regioner og kommuner.

Kommunikationsafdelingen igangsætter plan for krisekommunikation internt i kommunen.

Kontaktoplysninger

Ledelsen

Evt.:

Sundhedskoordinator
Kommunal Risikomanager
Praksis konsulent

Se kontaktoplysninger i sort boks.

Alle kontaktes via telefon eller mail afhængig af situationen.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se evt. også det retningsgivende dokument for ”Borgernes behov for behandling” samt ”Hygiejne-håndhygiejne”.

Nyttige hjemmesider med sundhedsfaglige instrukser:
  
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
Statens Serum Institut www.ssi.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed www.stps.dk
Social tilsyn nord https://socialtilsynnord.hjoerring.dk/
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren
https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen.

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3.marts 2021.

Action Cards

Action Cards tilknyttet denne indsatsplan (se sort boks med Action Cards):

• Afbrydelse af smitteveje
• Hygiejne, desinfektion, rengøring og håndtering af affald
• Brug af værnemidler
• Opretholdelse af beredskab
• Kapacitetsudvidelse