Opgave

Skab overblik over hændelsen og hjælp tilskadekomne.

Stands ulykken:

Inden man begynder den egentlig førstehjælp, skal ulykken standses. Det vil sige trafikken skal standes, motoren stoppes, elektriciteten afbrydes,
gastilførslen afbrydes, den druknede bringes op af vandet og så videre.

Kan man ikke umiddelbart standse ulykken, må man få den tilskadekomne væk fra faren, det vil sige at det kan blive nødvendigt at flytte vedkommende.

Egen sikkerhed:

Det er helt afgørende, at hjælperen/vidnet ikke selv bliver et nyt offer. Trafikulykker, ildebrande, drukneulykker eller brøndulykker er særligt farlige
for den, der forsøger at redde den forulykkede.

Vurdér den tilskadekomne:

Når man er ved den tilskadekomne, vil man hurtigt ved råb og berøring kunne afgøre om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs.

Det grundlæggende princip man anvender i al førstehjælp til syge/tilskadekomne er:

  • A - Airway (frie luftveje)
  • B - Breathing (vejrtrækning)
  • C - Circulation (kredsløbet og hjertet)

Førstehjælpens 4 hovedpunkter er:

  1. Skab sikkerhed
  2. Vurdér personen
  3. Tilkald hjælp
  4. Giv førstehjælp

Giv psykisk førstehjælp - tal beroligende med den/de tilskadekomne.

Uheld med kemiske stoffer:

På hud eller i øjne - skyl med vand.

Indtagelse eller indånding - søg læge eller skadestue.

Indsatsplanen Alvorlig hændelse understøttes af dette Action Card.

Hvem

Den person der er - eller kommer til sted ved ulykken

Hvornår

Så hurtigt som muligt efter hændelsen indtræffer.

Handling

Ring til alarmcentralen. Tryk 112.

Orienter:

I - Hvem du er, funktion

S - Hvor du ringer fra (skadested, oplys præcis adresse, evt. speciel adgangsvej - aftal mødested)

B - Hvad er der sket - antal i bussen, antal tilskadekomne - evt. hvilke skader/fastklemte

A - Vurdering af situationen

R - Hvad skal vi gøre

Få bekræftet, at meldingen er forstået.

Modtag ambulancen ved indkørslen til ulykkesstedet og vis vej til skadestedet.

Sørg for frie køreveje.

Vurdér den tilskadekomne

Yd livreddende førstehjælp. Ofte vil alarmcentralen kunne hjælpe med råd i den konkrete situation. 

Ved hjertestop vil alarmcentralen f.eks. ofte kunne vejlede med genoplivning og anvise nærmeste
hjertestarter (AED).

Alarmcentralen er bemandet med sundhedsfagligt personale.

Bemanding

Medarbejdere i Socialafdelingen

Udstyr

Evt. hjertestarter.

Evt. førstehjælpskasse.

Kontaktoplysninger

Alarmcentral 112

Politi               114

Kontakt efterfølgende funktionsleder og informer om hændelsen.

Se kontaktoplysninger i sort boks.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Se evt. også det retningsgivende dokument for "Borgernes behov for behandling".

Vær opmærksom på, om den tilskadekomne og /eller eventuelle vidner til ulykken har behov for krisehjælp.

Oprettelse/revision

Dette Action Card er udarbejdet af Carsten Andersen og Maibrit Pedersen.

Godkendt af Socialchef Dorte Eastwood d. 3. marts 2021