Delplan for Socialafdelingen

Indsatsplaner, action cards og institutionsplaner finder du på de underliggende sider.

Afdelingens kritiske ydelser

  • Evakuering af borger i botilbud/dagtilbud 
  • Brand 
  • Dødsfald eller svær tilskadekomst af borger 
  • Vold generelt 
  • Smitsomme sygdomme

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kriseleder er: Socialchef Dorte Eastwood. 

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation
Sektionslederen for den pågældende afdeling 

Ansvarlig for involverede personer: 
Afdelingslederen for afdelingen 

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer: 
Udpegning foretages ad hoc 

Ansvarlig for kommunikation: 
Udpegning foretages ad hoc 

Afdelingens stabskontor fungerer som mødested, hvis andet ikke er aftalt. Kriseledelsen holder hinanden løbende orienteret via mobil/Skype/SMS.mm. 

Kriselederen kontakter hurtigst muligt de øvrige medlemmer af kriseledelsen, primært via mobilopkald. 

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Socialchef, sektionsledere og afdelingsledere understøtter den øverste krisestab, hvis det skønnes nødvendigt. 

Alarmering

Alarmopkald kan komme fra borgere, medarbejdere, andre offentlige institutioner. 

Modtager af et alarmopkald tager action på opkaldet og sørger derefter for at videregive oplysninger til nærmeste leder. 

Nærmeste leder informerer Socialchefen med kopi til sektionslederen. 

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver: 

Kriselederen har det overordnede ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen.

Kriselederen uddelegerer og aktiverer de øvrige medlemmer af krisestaben. 

Kriselederen har ansvaret for kommunikationen til det politiske niveau i samarbejde med kommunaldirektøren. 

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation: 

Sektionslederen fungerer som sekretær for krisestaben og indsamler relevant information, således at krisestaben altid er opdateret med de nyeste informationer. 

Sekretæren er ansvarlig for den løbende dokumentation. Skabelon til krisestyringslog forefindes på beredskabshjemmesiden. 

Opgaver til ansvarlig for involverede personer: 

Afdelingslederen har den direkte kontakt til de involverede personaler og borgere, således at de relevante informationer når frem til de rigtige modtagere. 

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer: 

Ad hoc udpeget person, der skaffer sig overblikket over hændelsen og de afledte virkninger. Skal der skaffes nye boliger, etableres afdækninger, nødstrøm,mv. 

Opgaver til ansvarlig for kommunikation: 

Ad hoc udpeget.

Hvem skal vide hvad og hvornår? Udarbejder pressemeddelelser, opdateringer,mv, der godkendes af kriseledelsen inden udsendelse. 

Kontaktoplysninger

Hvem er de centrale personer/eksterne myndigheder m.m., der skal kontaktes? 

Socialchef Dorte Eastwood – 2349 5658

Sektionsleder Vivi Alterburg – 2498 1482 

Sektionsleder Kirsten Slumstrup – 2125 4760 

Sektionsleder Iben Tulstrup Kristensen – 2055 8209 

Den primære kontaktform er mobiltelefoni.

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Carsten Andersen
Godkendt af Dorte Eastwood/sektionsledelsen d.15.11.17