Krise og psykisk førstehjælp til børn

Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen

Situation

En voldsom hændelse der kræver, at medarbejderne foretager den første krise- og psykisk førstehjælp til børnegruppen.

En leder opdager umiddelbart efter en voldsom hændelse på skolen eller i institutionen, at den har påvirket en børnegruppe alvorligt.

I begge situationer kan der være behov for en krise- og psykologisk indsats fra Pædagogisk Psykologisk kriseteam.

Akutsituationen – første krise og psykiske førstehjælp til børnegruppen

Medarbejderne:

 • Sikrer fysisk sikkerhed for børnene
 • Sørger for vand, mad, tæpper og lignende
 • Forsikrer om voksennærvær og beskyttelse
 • Tilbyder fysisk kontakt til de berørte børn
 • Beskytter børnene mod unødig yderligere stress
 • Bevarer så vidt muligt børnene på institutionen i kendte fællesskaber. Overvej i særlige tilfælde at sende enkelte børn hjem, dog altid udelukkende efter aftale med forældrene.
 • Ved situationer, hvor det er påkrævet, sørg hurtigst muligt for at børnenes forældre eller andre nære omsorgspersoner kan give støtte.
 • Laver evt. strukturerede aktiviteter, fx tegn en tegning, gå en tur sammen mv.
 • Sætter tid af til at lytte og støtte
 • Vender hurtigst muligt tilbage til dagligdagens vante rutiner
 • Sørger for tilstrækkelig og omhyggelig information, der er ærlig, tilpasset børnegruppen, og som er konkret

Ledelsen vurderer snarest muligt, om Pædagogisk Psykologisk kriseteam skal aktiveres.

Yderligere krise- og psykologisk indsats - aktivering af Pædagogisk Psykologisk kriseteam

Leder kontakter Teamleder for Læring og Udvikling, Kristina Bøge Meyhoff på tlf. 20365285.

Leder beskriver kortfattet situationen evt. med symptomer hos børnene, antal børn og skolens/institutionens egne handlinger op til aktivering.

Kriseteamets opgaver

Vejledning retter sig primært mod ledelsen samt de pædagoger og lærere, som skal støtte og varetage børn og unge med behov for en særlig indsats efter en kritisk hændelse.

Kriseteamet planlægger og koordinerer i samarbejde med skole/institution indhold og form i den konkrete kriseintervention.

Vær opmærksom på om personalet også skal have krisebehandling i så fald skal ledelsen kontakte Organisation og Personales kriseteam på 89 70 12 99.

Handlinger i samarbejde med kriseteamet

Pædagogisk psykologisk kriseteam samarbejder og koordinerer med personale på skoler og i institutioner, politi, brand og redning og evt. andre aktører.

Der arbejdes ud fra nøglebegreber om, struktur, omsorg og information samt på at inspirere personalet til at fremme børnenes mestring ift. krisen.

Genskabelse/opretholdelse af struktur sådan at der skabes overblik over situationen og en samlet koordineret indsats kan iværksættes.

Skab et varmt omsorgsklima, hvor voksne og andre giver en tryg ramme for hjælp gennem omsorg, forståelse, accept og støtte.

Sørge for at der gives så meget konkret information, som det er muligt at fremskaffe, da det er med til at virke angstreducerende.

Ledelse og organisation

Indsatsen ledes i samarbejde mellem skolens/institutionens ledelse og pædagogisk psykologisk kriseteam.

Den ansvarlige indsatsleder er Teamleder Kristina Bøge Meyhoff.

Teamet består desuden af 6 psykologer, der har gennemført et kursus i pædagogisk psykologisk krisehåndtering.

Der er altid to psykologer, der arbejder sammen i den konkrete kriseintervention.

Kommunikation

I forberedelsen af indsatsen orienteres/inddrages den kontaktpsykolog, der er tilknyttet institutionen/skolen.

Efter afsluttet kriseintervention giver teamet en tilbagemelding til den kontaktpsykolog, der er tilknyttet institutionen/skolen samt evt. læringsvejlederen med henblik på vejledning i forhold til det videre forløb. Hermed afsluttes indsatsen fra kriseteamet.

Efter indsatsen udarbejder de involverede krisepsykologer en kort beskrivelse af indsatsen, sender den til Teamleder for Læring og Udvikling, som gennemfører en evaluering med den berørte institution/skole. Beskrivelsen samt evalueringen journaliseres og kopi sendes efterfølgende til institutionen/skolen.

Kontaktoplysninger

Teamleder for Læring og Udvikling, Gaby Møller Olsen 23613940

Andre opmærksomhedspunkter

Psykologisk krisehjælp til medarbejdere kan rekvireres af personaleleder hos Silkeborg Kommunes personaleafdeling.

Oprettelse/Revision

Denne indsatsplan er revideret af Pernille Hjelmborg, februar 2021.

Planen er godkendt Skolechef Thomas Born Smidt, marts 2021.