Staben Organisation og Personale

Der er ingen særlige indsatsplaner for Organisation og Personale.

Afdelingens kritiske funktioner

Organisation og Personale har som stabsfunktion kun interne funktioner. Disse funktioner kan blive ramt af forhindringer som f.eks. mandefald, systemnedbrud og lignende.

Det er vurderet, at de situationer, der opstår som følge af eventuelle forhindringer, vil være kritiske og vil kræve handlinger, men der vil ikke være tale om egentlige krisesituationer med fare for menneskelige omkostninger.

Derfor indgår ”Hvad nu hvis” – risikovurderinger – i stabens interne vurderinger af arbejdsgange og arbejdsprocesser.

Staben bidrager til den overordnede og tværgående krisehåndtering i form af ressourcepersoner indenfor områderne:

 • Arbejdsmiljø
 • Jura
 • Kommunikation

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Da Organisation og Personale ikke vurderes at få egentlige krisesituationer, men understøtter krisesituationer i kommunens enkelte afdelinger og hele kommunen, er der kun udpeget en kriseleder og ansvarlig for kommunikation.

Kriseleder:

Personalechef Kirsten Mørch Hansen, 2051 9834, mail KirstenMorch.Hansen@silkeborg.dk

Stedfortrædere:

Ansvarlig for kommunikation:

Kommunikationschef Hans Mogensen, 6115 4717, Hans.Mogensen@silkeborg.dk

Stedfortrædeer:

Øvrige:

Udpeges af kriseleder ifm. aktivering af krisestaben.

Mødested:

Primært mødested: Personalechef Kirsten Mørch Hansens kontor.

Sekundært samlingssted: Lokale C121 på Rådhuset, Søvej 1.

Krisestaben kan desuden beslutte at mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering. I givet fald informeres de øvrige deltagere i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse:

Kontakt sker med telefon, sms og mail.

Chefer/ledere i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon uden for normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Kommunikationschef Hans Mogensen indgår i kommunens øverste krisestab.

Stedfortræder er tilgængelig kommunikationskonsulent i Kommunikationssektionen.

Personalechef Kirsten Mørch Hansen indgår vedrørende personalespørgsmål.

Alarmering

Alarm og varsling kan komme fra ledere i kommunens afdelinger.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Da Organisation og Personale ikke vurderes at få egentlige krisesituationer, men understøtter krisesituationer i kommunens enkelte afdelinger og hele kommunen, er der kun udpeget en kriseleder og ansvarlig for kommunikation.

Kriselederens opgaver:

 • Valider og beslut niveau for krisehåndtering
 • Beslut mødested
 • Aktiver
 • Følg dagsordenen

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring

Opgaver til ansvarlig for kommunikation:

 • Mød på den aftalte lokalitet
 • Aktiver krisekommunikations-teams første møde
 • Følg indsatsplan for krisekommunikation
 • Sikre tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information
 • Etabler arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

Se uddybende opgaver under Rollebaseret Krisestyring

Kontaktoplysninger

Kriseleder er ansvarlig for at kontakte centrale personer og relevante eksterne myndigheder.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Opretholdelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Hans Mogensen og Mille Mørck Johansen.

Godkendt af tidligere personalechef Frank Høy 15. februar 2021.