Action card - brand i Svømmecenter Nordvest

Udarbejdet af: Inspektør Per Maretti Hansen
Godkendt af: Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen
Dato: 19.11.2013

Opgave

Alarmer
Stop / begræns branden
Evakuér
Minimér røgudvikling
BRAND

Svømmecenter Nordvest

Hvem

Vagthavende livredder med assistance fra hjælpeperson: Kioskpersonale, Badegæst, Skolelærer, Foreningsmedlem

Hvornår

Ved brand / røgudvikling

Handling

Alarmér fra rød telefon (direkte linje når røret løftes)
Den er på vagtstuen samt ved døren til personaleomklædning på våd gang
Fastnet kiosk / kontor: tryk 0 112

Stop / begræns branden med vandslanger/ pulverslukker/brandtæppe

Minimér røgudvikling ved stop af ventilation med tryk på STOP-knap i vagtstue

Evakuér til til P-plads ved Silkeborg Svømmeklubs klubhus – eller ind i klubhuset – nøgle hænger i nøgleskabet ved billetsalg
Anvis vej gennem forhal og nødudgange

Brand og Redning modtages ved indkørslen fra Nylandsvej De anvises vej og informeres om ulykken

Via Uheldsrapport på mail til permaretti.hansen@silkeborg.dk

Bemanding

Vagthavende livredder

Udstyr

Brandslanger i begge store omklædningsrum, svømmehallen på væggen ved vagtstue samt ved varmtvandsbassinet på væggen ved handicaptoilet
Pulverslukker svømmehallen på væggen ved vagtstue samt ved trappenedgang til kælder fra depotrummet
Brandtæppe i kiosk

Kontaktoplysninger

Per Maretti Hansen 23 68 80 91 

Kultur- og borgerservicechef 20 83 58 35

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af
Inspektør Per Maretti Hansen
Godkendt af Kultur- og Fritidschef Freddie Davidsen den 19.11.2013