Vandsvigt - Rådhuset

Hovedfokus er at få genetableret vandforsyning hurtigst muligt.

Der er opstået vandsvigt på Rådhuset.

Indsatsen retter sig mod medarbejdere og borgere i de berørte bygninger.

Alarmering

Rådhuset har teknisk alarm, hvis vandforbrug pludselig stiger voldsomt i forhold til standarden.

Tilstedeværende personale kan kontakte Teknisk Service på akutnummer.

Teknisk Service informerer områdeleder via telefon.

Områdeleder informerer Sektionsleder Teknisk Service via telefon.

Krisestaben aktiveres, hvis områdeleder i samråd med Sektionsleder for Teknisk Service finder det nødvendigt.

Handlinger

Teknisk Service undersøger omfanget af vandsvigt; hvilket område er ramt, og hvor længe forventes afbrydelsen at vare. Er der brud på vandforsyning i eller ved bygningen.

Områdeleder syd kontakter forsyningsselskabet for at få oplysning om årsagen og tidsrammen for udbedring af fejlen/skaden, hvis nødvendigt.

Alt efter den forventede tidsmæssige vandafbrydelse kan EJD-krisestab indkaldes. Dette afgøres af sektionslederen i samråd med områdeleder syd.

Forventes vandsvigtet at være længerevarende kan Teknisk Service rekvirere drikkevand i dunke/beholdere og toiletvogne, hvis EJD-krisestab finder det nødvendigt.

Ledelse og organisation

Teknisk Service har ansvar for at få at få tilkaldt den rette hjælp til indsatsen, hvis de ikke selv kan afværge problemet og sikre fortsat drift.

Teknisk Service opdaterer løbende områdeleder, som kan informere videre til sektionsleder og herfra krisestaben, hvis nødvendigt.

Teknisk Service og områdeleder.

Ved brug af toiletvogne og drikkevand sikrer Teknisk Service driften.

Intern kommunikation

Områdeleder sikrer i samarbejde med Rådhusadministrationen, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen via siko og mail til sektionslederne.

Hvis krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.

Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Kontaktoplysninger

Teknisk Service Syd3 Akut tlf.: 29 48 11 04
Områdeleder Syd Anders Holst Ibsen tlf.: 20 59 83 73
Rådhusadministrationen Malene Rise tlf.: 20 74 40 16
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Midtjysk Brand & Redning tlf.: 89 70 35 99 (Bestilling af drikkevand)
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95
Sektionsleder R&V Søren Overgaard tlf.: 40 20 45 50
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Kantinen skal informeres.

Oprettelse/organisation

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise.
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard den 19-02-2021.