Strømsvigt - Rådhuset (Søvej 1, Søvej 3 eller Østergade 1)

Hovedfokus er at få genetableret strømmen hurtigst muligt. IT Drift har ansvar for intern generator på Søvej 3 og sikrer drift og diesel ved strømsvigt.

Der er opstået strømsvigt i en af Rådhusets bygninger.

Indsatsen retter sig mod medarbejdere i de berørte bygninger.

Alarmering

Teknisk alarm, hvis strøm til vores ADK/AIA system svigter.

Teknisk alarm fra køl/frys i kantinen, hvis temperatur ændres.

Tilstedeværende personale kan kontakte Teknisk Service på akutnummer.

Teknisk Service informerer områdeleder via telefon.

Områdeleder informerer Sektionsleder Teknisk Service via telefon.

Krisestaben aktiveres, hvis områdeleder i samråd med Sektionsleder for Teknisk Service finder det nødvendigt.

Handlinger

Teknisk Service undersøger omfanget af strømsvigt; hvilket område er ramt, og hvor længe forventes afbrydelsen at vare. Skyldes strømsvigt internt i bygningen.

Områdeleder syd kontakter forsyningsselskabet for at få oplysning om årsagen og tidsrammen for udbedring af fejlen/skaden, hvis nødvendigt.

Alt efter den forventede tidsmæssige strømafbrydelse kan EJD-krisestab indkaldes. Dette afgøres af sektionslederen i samråd med områdeleder syd.

Forventes strømsvigt at være længerevarende, kan Teknisk Service rekvirere ekstern strømforsyning (nødgenerator og diesel), hvis EJD-krisestab finder det nødvendigt.

Eksternt installationsfirma står for tilkobling af nødstrømsforsyning og opgaver i forbindelse med genetablering af strøm.

Ved strømafbrydelse, kommer man ind på Rådhuset via:

  • Adgang Søvej 3 via Øst-indgang med A-nøgle.
  • Adgang til Søvej 1 via gangbro fra Søvej 3 (Øst-indgang med A-nøgle).
  • Adgang til Søjlehuset med A-nøgle (Søjlehuset) via bagtrappen.

Teknisk Service og MJBR har A nøgler til Rådhusets bygninger.

Ledelse og organisation

Teknisk Service har ansvar for at få at få tilkaldt den rette hjælp til indsatsen, hvis de ikke selv kan afværge problemet og sikre fortsat drift.

Teknisk Service opdaterer løbende områdeleder, som kan informere videre til sektionsleder og herfra krisestaben, hvis nødvendigt.

Teknisk Service og områdeleder.

Ved brug af ekstern nødgenerator vil døgnbemanding varetages af Teknisk Service.

IT Drift varetager bemanding af intern generator.

Intern kommunikation

Områdeleder sikrer i samarbejde med Rådhusadministrationen, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen via siko og mail til sektionslederne.

Hvis krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.

Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Kontaktoplysninger

Teknisk Service Syd3 Akut tlf.: 29 48 11 04
Områdeleder Syd Anders Holst Ibsen tlf.: 20 59 83 73
Rådhusadministrationen Malene Rise tlf.: 20 74 40 16
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Midtjysk Brand & Redning tlf.: 89 70 35 99 (Kan stille om til IT Drift)
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95
Sektionsleder R&V Søren Overgaard tlf.: 40 20 45 50
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Kantinen skal informeres.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise.
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard den 19-02-2021.