Varmesvigt - kommunale bygninger

Hovedfokus er at få genetableret varmeforsyning hurtigst muligt.

Der er opstået varmesvigt i en kommunal bygning. 

Indsatsen retter sig mod medarbejdere, beboere og borgere i de berørte bygninger.

Alarmering

Tilstedeværende personale kontakter Teknisk Service på akutnummer.

Teknisk Service informerer områdeleder via telefon.
Områdeleder informerer Sektionsleder Teknisk Service via telefon.

Der etableres kommunikation mellem Teknisk Service områdeleder og den pågældende afdelings leder eller krisestab.

EJD-krisestab aktiveres, hvis områdeleder i samråd med Sektionsleder for Teknisk Service finder det nødvendigt.

Handlinger

Teknisk Service undersøger omfanget af varmesvigtet; hvilket område er ramt, og hvor længe forventes afbrydelsen at vare. Er der brud på varmeforsyning i eller ved bygningen.

Områdeleder kontakter forsyningsselskabet for at få oplysning om årsagen og tidsrammen for udbedring af fejlen/skaden, hvis nødvendigt.

Alt efter den forventede tidsmæssige varmesvigt kan EJD-krisestab indkaldes. Dette afgøres af sektionslederen i samråd med områdeleder.

Forventes varmesvigtet at være længerevarende, kan Teknisk Service rekvirere eksterne varmeapparater, hvis EJD-krisestab finder det nødvendigt.

Ledelse og organisation

Medarbejdere, der er på arbejde i bygningen, har ansvaret for at kontakte Teknisk Service på deres akutnummer.

Teknisk Service har ansvar for at få at få tilkaldt den rette hjælp til indsatsen, hvis de ikke selv kan afværge problemet og sikre fortsat drift.

Teknisk Service opdaterer løbende områdeleder, som kan informere videre til sektionsleder og herfra krisestaben, hvis nødvendigt.

Bemanding og udstyr

Teknisk Service team, som er tilknyttet bygningen og pågældende områdeleder i samarbejde med leder på stedet.

Ved brug af eksterne varmeapparater/olieradiatorer vil Teknisk Service stå for driften.

Intern kommunikation

Teknisk Service områdeleder sikrer i samarbejde med Sektionsleder Teknisk Service, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen. Hvis EJD-krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.

Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Kontaktinformationer

Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95
Sektionsleder R&V Søren Overgaard tlf.: 40 20 45 50
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17
Midtjysk Brand & Redning tlf.: 89 70 35 99

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise.
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard 19-02-2021.