Skybrud og kraftig regn på Rådhuset (Søvej 1, Søvej 3 og Østergade 1)

Opgaver: Hovedfokus er på at stoppe og minimere skaderne mest muligt, herunder at redde, hvad reddes kan, af bygning, installationer og inventar samt at forebygge personskade.

Indsatsplanen retter sig mod Rådhuset, hvor skybrud eller kraftig regn har medført skade på bygningerne og/eller på udearealer.

Indsatsen retter sig mod medarbejdere og borgere i de berørte bygninger.

Alarmering

Teknisk alarm på vandstigning i pumpebrønd.

Tilstedeværende personale kontakter Teknisk Service på akutnummer.

Teknisk Service informerer områdeleder via telefon.

Områdeleder informerer Sektionsleder Teknisk Service via telefon.

Krisestaben aktiveres, hvis områdeleder i samråd med Sektionsleder for Teknisk Service finder det nødvendigt.

Handlinger

Teknisk Service sørger for egen indsats eller for at bestille Midtjysk Brand & Redning eller skadeservice til at forestå det nødvendige.

Teknisk Service skal, så vidt det er muligt, forhindre yderligere skade. De skal sikre, at installationer og inventar tager mindst mulig skade.

Er der sket vandskade, som Teknisk Service Syd3 ikke selv kan håndtere, kan skadeservice tilkaldes og stå for at opsuge vand med efterfølgende affugtning.

Rådgivning/Vedligehold, Forsikring og Teknisk Service sørger for videre forløb i forhold til evt. istandsættelse af de ødelagte lokaler.

Ved udbedring af hændelser på udenomsarealer kan Teknisk Service bede om assistance fra Entreprenørgården.

Ledelse og organisation

Medarbejdere, der er på arbejde i bygningen, har ansvaret for at kontakte Teknisk Service på deres akutnummer.

Teknisk Service har ansvar for at få at få tilkaldt den rette hjælp til indsatsen, hvis de ikke selv kan afværge problemet og sikre fortsat drift.

Teknisk Service opdaterer løbende områdeleder, som kan informere videre til sektionsleder og herfra krisestaben, hvis nødvendigt.

Bemanding og udstyr

Teknisk Service og områdeleder.

Hvis nødvendigt deltager også en medarbejder fra Rådgivning og Vedligehold udpeget af deres Sektionsleder.

Skadeservice/Entreprenør kan tilkaldes efter behov.

Intern kommunikation

Områdeleder sikrer i samarbejde med Rådhusadministrationen, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen via siko og mail til sektionslederne.

Hvis krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.

Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Kontaktoplysninger

Teknisk Service Syd3 Akut tlf.: 29 48 11 04
Områdeleder Syd Anders Holst Ibsen tlf.: 20 59 83 73
Rådhusadministrationen Malene Rise tlf.: 20 74 40 16
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Midtjysk Brand & Redning tlf.: 89 70 35 99
Entreprenørgården tlf.: 89 70 50 00
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95
Sektionsleder R&V Søren Overgaard tlf.: 40 20 45 50
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf.: 61 15 47 17

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise.
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard den 19-02-2021.
Der er ikke knyttet action cards til denne indsatsplan.