Overfald og trusler på Rådhuset (Søvej 1, Søvej 3 eller Østergade 1

Opgaver: At forhindre at nogen kommer til skade. Er nogen kommet til skade er opgaven at hjælpe skadelidte.

En medarbejder er udsat for overfald eller trusler på Rådhuset, hvor Teknisk Service er ansvarlig for vagtopgaven i Rådhusets åbningstid.

• Hændelsen kan være:
• Fysiske overgreb i form af slag, bid, spark, osv.
• Truende adfærd med fx knytnæve, hærværk eller afspærring af flugtveje.
• Verbale trusler om fysisk/psykisk overlast mod den ansatte

Teknisk Service herefter nævnt som vagter.

Sker hændelsen udenfor Rådhusets åbningstid skal man omgående ringe 112 og lade politiet håndtere sagen.

Alarmering

Alarmering kan komme fra direkte involverede eller vidner. Hvis de tilstedeværende ikke selv kan håndtere situationen sikkert:

Tryk på overfaldsalarm, hvis muligt (Alarm går til Vagt)

Ring efter vagterne på tlf.: 29 48 11 04

Råb om hjælp

Vagterne informerer områdeleder via telefon.

Der etableres kommunikation mellem områdeleder og den pågældende afdelings leder eller krisestab.

Områdeleder informerer Sektionsleder Teknisk Service via telefon.

Krisestaben aktiveres, hvis områdeleder i samråd med Sektionsleder for Teknisk Service finder det nødvendigt.

Handlinger

Efter alarm eller råb om hjælp skal de tilstedeværende og tilkomne Vagter sørge for følgende:

• at nedtrappe og afvikle konfliktsituationen
• at hjælpe kollegaen væk fra situationen
• at få den voldelige/truende person til at forlade stedet

Hvis vagterne finder det nødvendigt, tilkalder de politiet på tlf.: 112

Umiddelbart efter hændelsen

Psykisk førstehjælp til skadelidte:
• Lad ikke den voldsramte være alene
• Skab ro og tryghed
• Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle (igen og igen), hvad der er sket
• Undgå at bagatellisere
• Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger
• Ledsag til skadestuen, hvis det er nødvendigt

Der iværksættes – efter behov - debriefing for de involverede medarbejdere, herunder Teknisk Service samt tilbud om krisehjælp ved alvorlige hændelser.

For yderligere handlinger internt i afdelingerne, se egen indsatsplan for overfald og trusler eller Kommunens Akut hjælp ved overfald og trusler: Beredskabsplan.silkeborg.dk/Akut-hjaelp/Overfald-og-trusler

Ledelse og organisation

Vagterne har ansvar for at få at få tilkaldt politiet, hvis de ikke selv kan afværge problemet.

Vagterne opdaterer løbende områdeleder, som holder kontakt med pågældende afdelings ledelse og informere sektionsleder og herfra krisestaben, hvis nødvendigt.

Bemanding og udstyr

Vagter, områdeleder og evt. politi.

Vagterne på Rådhuset er uddannet i håndtering af disse situationer.

Nødkald i fælles mødelokaler samt Borgerservice.

Intern kommunikation

Områdeleder Syd sikrer i samarbejde med Rådhusadministrationen, at alle berørte afdelinger bliver orienteret om situationen via mail til sektionslederne. Hvis krisestaben indkaldes, overtager den kommunikationsansvarlige denne opgave.

Ekstern kommunikation

Finder EJD-krisestaben det nødvendigt at inddrage kommunikationschefen, sørger den kommunikationsansvarlige for dette.

Kontaktoplysninger

Politi tlf.: 112
Teknisk Service Syd3 Akut tlf.: 29 48 11 04
Områdeleder Syd Anders Holst Ibsen tlf.: 20 59 83 73
Rådhusadministrationen Malene Rise tlf.: 20 74 40 16
Sektionsleder Teknisk Service Poul Rey tlf.: 51 18 53 30
Ejendomschef Allan Madsen tlf.: 29 38 82 95

Andre opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af EJD Rådhusadmin. Malene Rise. 
Godkendt af Ejendomschef Lene Søgaard den 19-02-2021.