Situation

Ind imellem kommer vi i situationer, som gør, at vi voksne må anvende magt overfor et barn.

Selvom magtanvendelse som hovedregel er ulovlig, er der altså situationer, hvor anvendelse alligevel kan forsvares – og derfor må bruges. Det sker eksempelvis i situationer, hvor vi må afværge et barns overgreb på andre børn, når barnet er i akut risiko for at skade sig selv, sine omgivelser eller andre, eller når et barn, mod sin vilje, må fjernes fra en konfliktsituation.

Magtanvendelse kan således være en nødvendighed.

Opgaver

Magtanvendelse skal stoppe straks situationen tillader det. Det vil sige: når det, der udløste behovet for magtanvendelsen, er overstået eller afværget. 

Handling efter magtanvendelsen

Når vi, som personale, er bragt i en situation, hvor vi må udøve magt, er det ofte en så uvant og ubehagelig situation, at den/de personer, der er involverede, vil have brug for at få episoden bearbejdet og sat på plads.
Der kan også opstå tvivl om, hvorvidt den voksnes magtanvendelse har været tilstrækkeligt afstemt med situationen.

Der kan ikke opstilles fælles regler for, hvornår man er i en sådan situation. Det vil afhænge af den vurdering – det skøn – den enkelte medarbejder foretager.

Ledelse og organisation

Hvis en medarbejder vurderer, at der har fundet magtanvendelse sted (eller er i tvivl om det) skal lederen af institutionen altid – og hurtigst muligt – orienteres om dette.

Situationen beskrives og drøftes. Lederen har her mulighed for at yde relevant rådgivning, vejledning og supervision. Lederen foretager en samlet vurdering af situationen og deltager i afklaringen af, hvorvidt der skal finde en registrering sted (beskrivelse).

Der bør altid finde en registrering sted, hvis det er medarbejderens ønske. I tvivlstilfælde er det lederen, som skal afgøre, om der skal ske en registrering.

Kommunikation

Forældrene orienteres altid om episoden og de efterfølgende overvejelser. Det er normalt lederen, der har ansvar for denne orientering. Orienteringen kan ske i fællesskab med det involverede personale.
Informationen til forældrene er vigtig, fordi vi ønsker et tæt samarbejde med forældrene. Manglende information kan medføre modarbejdelse og forkert opfølgning.

Episoden beskrives skriftligt, og lederens vurdering af episoden anføres på beskrivelsen. Beskrivelsen er ikke svaret eller løsningen på den bearbejdelse, der skal ske men et bidrag til, at episoden ikke forbliver den enkeltes ansvar. Beskrivelsen er ikke et mål i sig selv. Beskrivelsen er et middel, vi bruger for at kunne forholde os til episoden. Med beskrivelsen kan vi lære af episoden og dermed blive i stand til at forebygge brugen af unødig magtanvendelse.

Der sendes en kopi af beskrivelsen til den Pædagogiske udviklingssektion.

Den Pædagogiske udviklingssektion udøver den lovpligtige tilsynsforpligtigelse overfor institutionerne. Derudover er de pædagogiske udviklingskonsulenter en ressource, som kan være med til at løse problemerne.
Den Pædagogiske udviklingssektion registrerer, at episoden har fundet sted, og står til rådighed for en yderligere bearbejdning og afklaring.

Den centrale registrering tjener ligeledes til, at skabe overblik over art og omfang af magtanvendelse i institutionerne, med henblik på at forebygge magtanvendelse.

Beskrivelsen udfærdiges efter nedenstående disposition:

  1. Institutionens navn, adresse, telefonnummer.
  2. Barnets navn, dato og tidspunkt for magtanvendelsen.
  3. Navn på den medarbejder, som udøvede magtanvendelsen.
  4. Begrundelse for magtanvendelsen Beskrivelse af episoden, varighed etc..
  5. Er der efterfølgende talt med barnet, hvis ja – hvem deltog i samtalen og med hvilket resultat? Hvis nej – så angiv med hvilken begrundelse herfor.
  6. Orientering til forældrene: hvem der orienterede, hvornår og hvordan, forældrenes reaktion eller kommentarer.
  7. Lederens konklusion på hele forløbet.
  8. Beskrivelsen opbevares af institutionen selv.

Husk at indsende kopi til den Pædagogiske udviklingssektion.

Kontaktoplysninger

Pædagogisk Udviklingssektion 8970 1710.